Імміграція з Росії в Україну

Author:

Імміграція з Росії в Україну, порядок отримання дозволу та необхідні документи.
Громадяни РФ,, постійне перебування на території Росії, я можу зв’язатися з застосуванням надання резолюцій postoânnoe розміщення в Україні (іммігрaцію в Укрaіну) в пoсoльствo і Гeнeрaльнoe кoнсульствo Укрaіни в Рoссійскoй Фeдeрaціі.

Ê Взяті резолюцій kompetentnyx Органів України на вході в postoânnoe проживання в Україні, takzhe Умови immigratsii в Ukrainu Іноземців та осіб без громадянства Pers.lodging sum.Dec певні polozheniyami Закону України «Про імміграцію».Імміграція в Україну регулюються Конституцією України,Законом України «Про імміграцію» та іншими нормативно-правовими актами.

Дозвіл на імміграцію в Україну надається в межах квоти імміграції.

Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

1. діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
2. висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;
3. особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
4. особи, які є повнорідніми братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
5. особи, які раніше перебували в громадянстві України;
6. батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
7. особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їх батьки, чоловіки (дружини) і неповнолітні діти, проживають разом з ними.

Дозвіл на імміграцію в Україну поза квотою імміграції надається:

1. одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
2. особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
3. особам, мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
4. особам, імміграція яких становить державний інтерес для України.

Дипломатичні представництва та консульські установи України:

* приймають від осіб, які постійно проживають за межами України, заяви про надання дозволу на імміграцію разом з визначеними зазначеним Законом документами, перевіряють правильність їх оформлення і надсилають через Міністерство закордонних справ України у спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції;
* видають копії рішень про надання дозволу на імміграцію та про відмову у наданні дозволу на імміграцію особам, яких вони стосуються;
* оформляють особам, яким надано дозвіл на імміграцію, імміграційні візи.

Заяви про надання дозволу на імміграцію в Україну подаються:

1. особами, які постійно проживають за межами України, — в дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;
2. особами, які перебувають в Україні на законних підставах, — до органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем їх проживання.

За неповнолітніх осіб, а також осіб, яким у встановленому порядку визнані недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.

У разі якщо іммігрует один з батьків, який (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (она) повинен подати заяву чоловіка (дружини), засвідчену нотаріально, про те, що вінвонаа) не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком (матір’ю) . У разі відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері). Зазначене рішення має бути легалізовані консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Для надання дозволу на імміграцію в Україну до заяви додаються такі документи:

1. три фотографії;
2. копія документа, посвідчує особу;
3. документ про місце проживання особи;
4. відомості про склад сім’ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву, перебуває у шлюбі);
5. документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.

Вимога пункту 5 не поширюється на осіб, зазначених у пунктах 1, 3 частини третьої статті 4 цього Закону.

Крім зазначених документів подаються:

1. для осіб, зазначених у пункті 1, — документ, що підтверджує підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади України;
2. для осіб, зазначених у пункті 2, — копії документів, підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;
3. для лиц, зазначених у пункті 3, — копія документа про державну реєстрацію іноземних інвестицій в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США; для лиц, зазн�для осіб� пункті 4 і в пункті 1, — копії документів, засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України;
4. для осіб, зазначених у пункті 5, — документ, підтверджуючий, що особа раніше перебувала в громадянстві України;
5. для осіб, зазначених у пункті 6, — копії документів, засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантам, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижче прожиткового мінімуму, встановленого в Україні;
6. для осіб, зазначених у пункті 7, — копія документа, підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також документ, підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня надання їй статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;
7. для осіб, зазначених у пункті 2, — копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України;
8. для осіб, зазначених у пункті 3, — документація, підтверджують, що вони або хоча б один з їх батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 Липень 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України «Про правонаступництво України» (1543-12), а також на інших територіях, входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);
9. для осіб, зазначених у пункті 4, — подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.

Особи, які постійно проживають за межами України, за винятком осіб, зазначених у пунктах 1, 3, разом із заявою про надання дозволу на імміграцію подають також довідку про відсутність судимості.

За дії, пов’язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством України передбачена сплата консульського збору, разом із заявою подається документ про його сплату.

У разі неподання особою всіх визначених цим Порядком документів заява про надання дозволу на імміграцію не приймається.

Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання.