Кодекс про освіту

Author:

Президент Республіки Білорусь, Олександр Лукашенко, пoдпісaл прийнятий Пaлaтoй прeдстaвітeлeй і oдoбрeнний Сoвeтoм Рeспублікі Нaціoнaльнoгo сoбрaнія Бeлaрусі Кoдeкс oб oбрaзoвaніі.

Кодекс Республіки Білорусь obrazovanii vstupaet чинності з 1 Вересень 2011 року і дозволить завершити процес кодифікації законодавства про освіту, забезпечити більш повну відповідність правових норм сучасному стану освітніх відносин.

Кодекс про освіту базується на діючих законах: “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про освіту осіб з особливостями психофізичного розвитку (спеціальному освіту “, “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, DEKRA РЕСПУБЛІКИ Президента Республіки Білорусь 17 Липень 2008 року № 15 “Про окремі питання загальної середньої освіти” та спрямований на комплексне і системне регулювання суспільних відносин у сфері освіти.

Кодекс передбачає створення на базі сформованих правових інститутів єдиного, цілісного механізму правового регулювання освітніх відносин, забезпечує систематизацію та упорядкування правових норм, скорочення кількості нормативних правових актів у цій сфері, а також усунення інших наявних недоліків у регулюванні освітніх відносин.

При цьому норми кодексу забезпечують спадкоємність правового регулювання освітньої сфери і не передбачають концептуальних змін даних відносин.

Структурно кодекс складається з загальної та особливої ​​частин, в яких послідовно і системно викладено усталені й підтверджені правові норми, а також норми, затребувані сучасним станом освітніх відносин.

Закріплена що склалася на практиці система освіти. За кодексом, освіта підрозділяється на основну освіту (включає рівні дошкільного, загальної середньої, професійно-технічного, середньої спеціальної, вищої і післявузівської освіти), додаткова освіта (додаткова освіта дітей та молоді, додаткова освіта дорослих), спеціальна освіта.

Документом визначено суб’єкти освітніх відносин, до яких віднесено навчаються, законні представники неповнолітніх учнів, педагогічні працівники, заклади освіти, організації та індивідуальні підприємці, яким надано право здійснення освітньої діяльності (в тому числі названі освітні області, де вони можуть здійснювати таку діяльність), встановлені права і обов’язки всіх суб’єктів освітніх відносин.

Кодексом дано визначення педагогічних працівників (професорсько-викладацького складу) і встановлені вимоги до них. При цьому передбачено, що педагогічну діяльність не можуть здійснювати особи, позбавлені права займатися педагогічною діяльністю, мають судимість, визнані недієздатними або обмежено дієздатними, не мають права займатися педагогічною діяльністю у випадках, встановлених законодавчими актами.

Визначено загальні умови виникнення освітніх відносин, а також загальні вимоги до порядку прийому осіб для здобуття освіти. При цьому правила прийому осіб для здобуття середньої спеціальної освіти, вищої освіти I ступеня, післявузівської освіти будуть затверджуватися Президентом Республіки Білорусь, а для отримання професійно-технічної та вищої освіти II ступеня — урядом.

Також встановлено заходи соціального захисту навчаються, що стосуються в тому числі користування підручниками, забезпечення харчуванням, охорони здоров’я, виплати стипендій, забезпечення місцями в гуртожитках, надання кредиту на пільгових умовах для оплати першої вищої освіти, транспортного забезпечення.

Регламентовано умови та підстави притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності, порядок застосування заходів дисциплінарного стягнення (зауваження, догану, відрахування).

Кодексом закріплено вимоги до організації освітнього процесу при отриманні кожного виду освіти (вимоги щодо тривалості навчального року та канікул, видами проведених навчальних занять, кількості годин, відводяться на практику, наповнюваності навчальних груп (класів) та інші).

Визначено підстави для зміни та припинення освітніх відносин, а також регламентована процедура відновлення осіб, відрахованих з установ освіти.

Крім того, документом врегульовано порядок надання навчаються відпусток, які поділяються на академічну відпустку, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років і відпустку для проходження військової служби.

Визначено чіткий перелік документів про освіту та про навчання, а також особливості видачі документів про освіту особливого зразка (з відзнакою або з нагородженням медаллю). Передбачено новий документ про освіту — диплом дослідника, який видаватиметься особам, успішно закінчили навчання в аспірантурі (ад’юнктурі).

Також закріплені умови і порядок розподілу випускників.