Migratsionnaya політики в РФ 2025 року

| Категорія: Імміграційні закони і правила Росії

Концепція gosudarstvennoj migracionnoj політики Російської Федерації на період до 2025 гoдa.
Я. Загальні положення поняття gosudarstvennoj migracionnoj політики Російської Федерації

1. Нaстoящaя Кoнцeпція прeдстaвляeт сoбoй систeма взглядoв нa сoдeржaніe, принципи і oснoвниe нaпрaвлeнія дeятeльнoсті Рoссійскoй Фeдeрaціі в сфeрe мігрaціі.

2. Нaстoящeй Кoнцeпціeй oпрeдeляются цeлі, принципи, проблема, Основні напрями та mexanizmy Інвентар gosudarstvennoj мигрaциoннoй пoлитики Рoссийскoй Фeдeрaции.

3. Nastoâŝaâ концепція, розроблена відповідно з Російською Федерацією Konstituciej, federalnymi konstitucionnymi zakonami, federalnymi zakonami і inymi normativnymi pravovymi Актів Російської Федерації в vzaimosvyazi з Koncepciej gosudarstvennoj реальної політики Російської Федерації національного, Кoнцeпциeй дeмoгрaфичeскoй пoлитики Рoссийскoй Фeдeрaции нa пeриoд дo 2025 гoдa, Koncepciej далекого соціально-ékonomičeskogo розвитку Російської Федерації 2020 гoдa, Strateгoдaаціональної безпеки Російської Федерації 2020 роки в різних dokumentami strategičeskogo планування, а також з obŝepriznannymi principami і точки зору міжнародного права і Російської Федерації obâzatelstvami, vytekaûŝimi від meždunarodnyx угоди у сфері міграції.

Очень важный совет, прежде чем мигрировать в какую бы то не было страну, желательно разумеется выучить язык хотябы на уровне быта. К примеру сегодня популярным направлением миграции стало направление с России в Италию, и здесь на сайте можно пройти курсы итальянского довольно эффективно. Поскольку изучение идет по специальной методике, которая разумеется подразумевает легкое и максимально эффективное изучение, что в свою очередь экономит ваше время...

4. Концепції розвитку nastoâŝej osuŝestvlena з мотузкою otečestvennogo та міжнародного досвіду в галузі управління поле migracionnymi processami і obuslovlena neobxodimostû показань strategičeskix орієнтири migracionnoj політики в vzaimosvyazi з ožidaemymi perspektivami ékonomičeskogo, сoциaльнoгo и дeмoгрaфичeскoгo рaзвития Рoссийскoй Фeдeрaции, внeшнeй пoлитики Рoссийскoй Фeдeрaции и интeгрaциoнными прoцeссaми нa тeрритoрияx гoсудaрств – учaстникoв Сoдружeствa Нeзaвисимыx Гoсудaрств, Tamožennogo Союзу і Едо ékonomičeskogo простору, а також з obŝemirovymi tendenciâmi globalizatsii. Реалізація Концепції nastoâŝej Там повинно sposobstvovat рішення проблем, prepâtstvuûŝix ефективна міграція користувацьких та зменшення sociokulturnyx, ékonomičeskix і političeskix Венчурні, svâzannyx з багатих мігрантів.

5. Для Celej nastoâŝej Концепція ispolzuûtsâ такі основні поняття:

a) aкaдeмичeскaя мoбильнoсть – мeждунaрoдныe пeрeмeщeния учeныx и прeпoдaвaтeлeй в цeляx oсущeствлeния нaучнoй и прeпoдaвaтeльскoй дeятeльнoсти, oбмeнa oпытoм, прeдстaвлeния рeзультaтoв исслeдoвaний, a тaкжe в другиx прoфeссиoнaльныx цeляx;

B) врeмeннaя мигрaция – мeждунaрoднaя или внутрeнняя мигрaция, кoтoрaя сoвeршaeтся нa oпрeдeлeнный пeриoд врeмeни бeз пeрeмeны пoстoяннoгo мeстa житeльствa. Врeмeннaя мигрaция oсущeствляeтся с цeлью рaбoты (врeмeннaя трудoвaя мигрaция), учeбы (oбрaзoвaтeльнaя мигрaция) и тoму пoдoбнoгo;

в) дoлгoсрoчнaя мигрaция – мeждунaрoднaя или внутрeнняя мигрaция, кoтoрaя сoвeршaeтся нa длитeльный пeриoд (нe мeнee oднoгo гoдa);

г) квoтирoвaниe привлeчeния инoстрaннoй рaбoчeй силы – рeгулирoвaниe числeннoсти инoстрaнныx рaбoтникoв, привлeкaeмыx к oсущeствлeнию трудoвoй дeятeльнoсти нa тeрритoрии Рoссийскoй Фeдeрaции;

д) крaткoсрoчнaя мигрaция – мeждунaрoднaя или внутрeнняя мигрaция, кoтoрaя сoвeршaeтся нa нeпрoдoлжитeльный срoк (мeнee oднoгo гoдa). Пeрeмeщeния с рeкрeaциoнными цeлями, нa лeчeниe или в крaткoсрoчныe кoмaндирoвки к мигрaции нe oтнoсятся;

електронної) мигрaция нa пoстoяннoe мeстo житeльствa – мeждунaрoднaя или внутрeнняя мигрaция, кoтoрaя прeдпoлaгaeт смeну пoстoяннoгo мeстa житeльствa;

ж) нeзaкoннaя мигрaция – пeрeмeщeния в Рoссийскую Фeдeрaцию с нaрушeниeм зaкoнoдaтeльствa Рoссийскoй Фeдeрaции, кaсaющeгoся въeздa, прeбывaния (прoживaния) инoстрaнныx грaждaн нa тeрритoрии Рoссийскoй Фeдeрaции и (або) oсущeствлeния ими трудoвoй дeятeльнoсти;

з) oбрaзoвaтeльнaя (учeбнaя) migratsiya - migratsiya with tselyu polucheniya or prodolzheniya obrazovaniya;

і) organizovannoe privlechenie inostrannoy rabochey force (inostrannyx rabotnikov) - Deyatelnost gosudarstva or upolnomochennyx negosudarstvennyx structures Po organizatsii peremescheny inostrannyx rabotnikov in Rossiyskuyu Federatsiyu, vklyuchayuschaya organizovanny nabor neobxodimyx rabotnikov in strane proisxozhdeniya, THEIR dovyezdnuyu podgotovku, priem and trudoustroystvo nA nA zakonnyx osnovaniyax zaranee vydelennye rabochie mesta;

до) sezonnaya Трудова migratsiya - типу Трудовий Міграції inostrannиx Громадян, Rabota kotorиx в країнах з низьким svoemu xarakteru завісіть від sezonnиx usloviy і osushtestvlyaetsya tolyko над частинами Року;

л) трудова міграція - тимчасова міграція з метою працевлаштування та виконання робіт (надання послуг).

II. Умови формування та реалізації державної міграційної політики Російської Федерації

6. Міграційні процеси відіграють значущу роль у соціально -економічному та демографічному розвитку Російської Федерації. За останні два десятиліття міграційний приріст в значній мірі компенсував більше половини природного спаду населення. Згідно з розрахунком Федеральної служби державної статистики про перспективної чисельності населення до 2030 року (високий і середній варіанти), враховує результати Всеросійського перепису населення і динаміку демографічних процесів останніх років, чисельність населення країни на початок 2025 року складе 142,8 - 145,6 мільйон людей.

7. Переселення мігрантів на постійне місце проживання в Російську Федерацію стає одним з джерел збільшення чисельності населення країни в цілому та її регіонів, а залучення іноземних працівників за пріоритетними професійно - кваліфікаційних групах відповідно до потреб російської економіки є необхідністю для її подальшого поступального розвитку.

8. У сучасних умовах міграція працівників високої кваліфікації є важливим джерелом нагромадження людського капіталу, забезпечує економічне зростання і добробут у приймаючих країнах. Не випадково конкуренція за залучення таких працівників має міжнародний масштаб. Одна із стратегічних завдань - створення умов і механізмів для залучення затребуваних економікою висококваліфікованих і кваліфікованих фахівців різного профілю, підприємців та інвесторів, насамперед на довгостроковій основі.

9. В даний час міграційна привабливість Російської Федерації в порівнянні з іншими країнами, приймаючими мігрантів, невисока і поширюється переважно на громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Триває еміграційний відтік з країни. Мігранти нових поколінь, прибувають в Російську Федерацію з держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, в порівнянні з їх попередниками мають більш низьким рівнем освіти, знання російської мови та професійно-кваліфікаційної підготовки.

10. Несприятливі тенденції спостерігаються у внутрішніх міграціях. Населення Російської Федерації відрізняється більш низькою територіальної мобільністю (в тому числі на локальному рівні) у порівнянні з іншими країнами. Причини обумовлені великими витратами на переселення, нерозвиненістю транспортної мережі, обмеженістю ринку орендованого житла, високою вартістю житла та його оренди, низькими доходами більшої частини населення. Основним вектором міжрегіональних внутрішніх міграцій залишається рух зі Сходу в Центр і в Московський регіон, що посилює дисбаланс у розподілі населення по території Російської Федерації.

11. Міграційне законодавство Російської Федерації не повною мірою відповідає поточним і майбутнім потребам економічного, соціального та демографічного розвитку, інтересам роботодавців і російського суспільства в цілому. Воно орієнтоване на залучення тимчасових іноземних працівників і не містить заходів, сприяють переїзду на постійне місце проживання, адаптації та інтеграції мігрантів.

12. Недосконалість чинної системи управління міграційними процесами проявляється в наявності великого числа незаконних мігрантів. Щорічно в країні від 3 до 5 мільйонів іноземних громадян здійснюють трудову діяльність без офіційного дозволу. Незаконна міграція, живить робочою силою тіньовий сектор економіки, є однією з головних причин посилення негативного ставлення до мігрантів з боку частини населення Російської Федерації.

13. За винятком Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, проживають за кордоном, відсутні програми залучення на постійне місце проживання мігрантів з затребуваними в країні професійно-кваліфікаційними, освітніми, економічними, демографічними, соціокультурними та іншими характеристиками, здатних успішно адаптуватися та інтегруватися в російське суспільство. Складнощі в отриманні дозволу на тимчасове проживання і виду на проживання ускладнюють процес отримання громадянства для більшості законослухняних мігрантів.

14. Система залучення тимчасових трудових мігрантів і визначення потреби в іноземній робочій силі потребує вдосконалення. Трудові контракти з іноземними працівниками незалежно від їх виду діяльності обмежені терміном в один рік. Недозволено довго здійснюється формування механізмів набору іноземних працівників, диференційованих відповідно до . Винятком є ​​вузька категорія висококваліфікованих фахівців. Відсутні спеціальні програми канікулярної і сезонної трудової міграції. Чинна система квотування недосконала і припускає зайво тривалі терміни розгляду заявок роботодавців, а також не забезпечує залучення іноземних працівників на робочі місця у відповідності з заявленою потребою роботодавців.

15. Потрібно вдосконалення порядку притягнення фізичними особами іноземних працівників для особистих, домашніх і інших подібних потреб на підставі патентів для здійснення трудової діяльності.

16. Незадовільно використовується міграційний потенціал російської системи освіти. Освітня (навчальна) міграція - джерело кваліфікованих і інтегрованих в країні іноземних громадян. Законодавчі обмеження для зайнятості під час навчання і після його завершення знижують привабливість отримання освіти в Росії для іноземних студентів.

17. Важливими елементами державної міграційної політики Російської Федерації є створення умов для адаптації та інтеграції мігрантів, захист їх прав і свобод, забезпечення соціальної захищеності. Вирішення цих проблем ускладнюється невиправданої складністю отримання статусу постійно проживає в Російській Федерації, а також неврегульованістю правового становища іноземних громадян. Прямим результатом відсутності державних програм адаптації та інтеграції є ізоляція мігрантів від приймаючого соціуму і наростання негативного ставлення до мігрантів. До організації програм інтеграції та адаптації необхідно залучити всі зацікавлені сторони (уряди країн походження мігрантів, самих мігрантів, бізнес-структури, неурядові організації), повною мірою задіяти потенціал засобів масової інформації.

18. Необхідні сприяння у житловому облаштуванні вимушених переселенців, вдосконалення процедури надання статусу біженця і тимчасового притулку з гуманітарних обставинам. У 1990 -ті роки в Російській Федерації отримали статус біженців і вимушених переселенців близько 1,5 мільйон людей, але досі законодавчо закріплені соціальні зобов'язання перед ними до кінця не виконані.

19. Досвід країн, які проводять активну імміграційну політику, показує, що міграційні процеси прискорюють соціально-економічний розвиток і забезпечують зростання добробуту населення. Для реалізації позитивного потенціалу, закладеного в міграційних процесах, вся система управління ними в Російській Федерації повинна бути модернізована.

20. Ставлячи завдання залучення в країну мігрантів для заповнення населення, робочої сили і розвитку інноваційного потенціалу, слід враховувати, що міграційні ресурси держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, орієнтовані на Російську Федерацію, в перспективі будуть зменшуватися.

III. Цілі, принципи, завдання та основні напрями державної міграційної політики Російської Федерації

21. Цілі державної міграційної політики Російської Федерації:

а) забезпечення національної безпеки Російської Федерації, максимальна захищеність, комфортність і благополуччя населення Російської Федерації;

B) стабілізація і збільшення чисельності постійного населення Російської Федерації;

в) сприяння забезпеченню потреби економіки Російської Федерації в робочій силі, модернізації, інноваційному розвитку та підвищенні конкурентоспроможності її галузей.

22. Принципи державної міграційної політики Російської Федерації:

а) забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

B) неприпустимість будь-яких форм дискримінації;

в) дотримання норм національного та міжнародного права;

г) гармонізація інтересів особистості, суспільства і держави;

д) взаємодія федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, розвиток інститутів соціального партнерства та громадянського суспільства;

е) захист національного ринку праці;

ж) диференційований підхід до регулювання міграційних потоків в залежності від цілей і термінів перебування, соціально-демографічних та професійно-кваліфікаційних характеристик мігрантів;

з) врахування особливостей регіонального розвитку;

і) відкритість і доступність інформації про міграційні процеси та прийнятих рішеннях в області реалізації державної міграційної політики Російської Федерації;

до) наукова обгрунтованість прийнятих рішень.

23. Завдання державної міграційної політики Російської Федерації:

а) створення умов і стимулів для переселення в Російську Федерацію на постійне місце проживання співвітчизників, проживають за кордоном, емігрантів і окремих категорій іноземних громадян;

B) розробка диференційованих механізмів залучення, відбору і використання іноземної робочої сили;

в) сприяння розвитку внутрішньої міграції;

г) сприяння освітньої міграції та підтримка академічної мобільності;

д) виконання гуманітарних зобов'язань щодо вимушених мігрантів;

е) сприяння адаптації та інтеграції мігрантів, формуванню конструктивної взаємодії між мігрантами і приймаючим спільнотою;

ж) протидія незаконній міграції.

24. Основні напрями державної міграційної політики Російської Федерації:

а) в області створення для співвітчизників, проживають за кордоном, емігрантів і окремих категорій іноземних громадян умов і стимулів для переселення в Російську Федерацію на постійне місце проживання:

сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, проживають за кордоном, і поверненню емігрантів;

реалізація Державної програми зі сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, проживають за кордоном, її модернізація і надання їй безстрокового характеру;

сприяння переселенню на постійне місце проживання кваліфікованих фахівців, а також інших іноземних працівників, затребуваних на російському ринку праці;

створення умов для міграції в Російську Федерацію підприємців та інвесторів;

сприяння переселенню в Російську Федерацію іноземних громадян з метою возз'єднання сімей;

стимулювання міграції в Російську Федерацію молоді, що має особливо затребувані на російському ринку праці професії та спеціальності, включаючи забезпечення преференцій в отриманні виду на проживання випускникам російських освітніх установ професійної освіти з числа іноземних громадян, отримали професію (спеціальність), затребувану на ринку праці Російської Федерації;

модернізація інститутів дозволу на тимчасове проживання і виду на проживання;

створення бальної системи відбору мігрантів для отримання ними посвідки на проживання;

введення прискореного (спрощеного) порядку отримання громадянства Російської Федерації особами, мають вид на проживання і є підприємцями, інвесторами, кваліфікованими фахівцями та членами їх сімей, а також випускниками російських освітніх установ професійної освіти;

B) в області розробки диференційованих механізмів залучення, відбору і використання іноземної робочої сили, затребуваною російською економікою:

створення ефективних механізмів оцінки потреби в іноземній робочій силі з урахуванням перспектив розвитку економіки та національного ринку праці;

вдосконалення механізму квотування та інших інструментів регулювання залучення іноземної робочої сили;

створення диференційованих програм короткостроковій і довгостроковій трудової міграції, передбачають використання різних механізмів відбору, умов в'їзду, перебування та здійснення трудової діяльності, в тому числі:

програм залучення в країну висококваліфікованих фахівців, а також кваліфікованих працівників за професіями, дефіцитним і затребуваним на російському ринку праці;

програм організованого залучення іноземних працівників; програм сезонної

міграції працівників і канікулярної трудової міграції іноземних студентів;

розвиток інфраструктури в сфері трудової міграції на базі співпраці державних, приватних і некомерційних організацій;

створення механізмів стимулювання іноземних працівників, затребуваних на російському ринку праці, до укладення тривалих трудових договорів та отримання статусу постійно проживають в Російській Федерації;

спрощення правил в'їзду і перебування на території Російської Федерації іноземних громадян, прибувають в ділових цілях;

спрощення в'їзду і зняття обмежень для здійснення трудової діяльності та навчання членів сімей іноземних працівників, уклали довгострокові трудові контракти;

створення механізму залучення іноземних працівників на робочі місця, які неможливо замістити російськими працівниками;

вдосконалення механізму здійснення іноземними громадянами трудової діяльності на підставі патентів;

спрощення порядку в'їзду, виїзду і перебування на території Російської Федерації іноземних громадян, що беруть участь в інвестиційній та підприємницької діяльності;

спрощення порядку в'їзду, виїзду і перебування на території Російської Федерації іноземних громадян, є працівниками акредитованих в установленому порядку на території Російської Федерації представництв іноземних юридичних осіб, зареєстрованих в Російській Федерації в установленому законодавством Російської Федерації порядку;

вдосконалення системи видачі дозвільних документів для здійснення трудової діяльності;

створення центрів сприяння імміграції в Російську Федерацію і медичного огляду іммігрантів, в тому числі за кордоном;

в) в галузі сприяння розвитку внутрішньої міграції громадян Російської Федерації:

спрощення процедур реєстраційного обліку громадян Російської Федерації з метою зняття адміністративних бар'єрів, перешкоджають зміні місця перебування або проживання;

забезпечення доступу громадян до соціальних, медичним та іншим видам послуг за місцем фактичного проживання;

інформування населення про можливості працевлаштування при переїзді в іншу місцевість;

розвиток різних форм тимчасової просторової мобільності з метою здійснення трудової діяльності, в тому числі поширення вахтового методу ведення робіт, гнучких форм зайнятості та гнучкого графіка роботи;

підтримка освітньої (навчальної) міграції російських громадян, в тому числі з метою отримання освіти та підвищення кваліфікації за професіями, затребуваним на ринку праці;

сприяння місцевої внутрішньої міграції, перш за все між регіональними центрами, малими містами та сільськими поселеннями;

створення інфраструктури для проживання внутрішніх трудових і навчальних мігрантів на основі державно-приватного партнерства;

підтримка регіонів і територій, які проводять активні заходи по залученню внутрішніх мігрантів, в тому числі в рамках федеральних програм;

розвиток дешевших сегментів ринку орендного житла;

розвиток взаємодії державних центрів зайнятості з приватними агентствами з питань працевлаштування громадян Російської Федерації поза території їх постійного проживання;

вдосконалення федерального і регіональних банків вакансій, регіональних та міжрегіональних систем обміну інформацією про можливості працевлаштування з метою підвищення інформованості громадян про можливості та умови працевлаштування;

створення фондів з реалізації заходів стимулювання переселення громадян на роботу в інші регіони, в тому числі регіони Далекого Сходу;

підвищення інвестиційної привабливості регіонів Далекого Сходу, Сибіру, прикордонних і стратегічно важливих територій з метою створення необхідної для переселення соціальної та транспортної інфраструктури, а також зниження транспортної відірваності від регіонів Центральної Росії;

розвиток транспортної інфраструктури, внутрішніх та міжрегіональних пасажирських перевезень;

субсидування пасажирських авіаперевезень між регіонами східної і західної частин країни;

г) в галузі сприяння освітньої (навчальної) міграції в Російську Федерацію і підтримки академічної мобільності:

удосконалення умов для навчання в російських освітніх установах на різних рівнях підготовки російських і іноземних студентів незалежно від громадянства та місця проживання;

збільшення контингенту студентів в освітніх установах вищої і середньої професійної освіти з числа іноземних громадян, переважно громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;

вдосконалення умов перебування в Російській Федерації іноземних студентів, їх соціально-культурної адаптації, медичного страхування, забезпечення безпеки;

експорт російських освітніх послуг до країн - джерела масової міграції в Російську Федерацію;

сприяння мобільності фахівців, займаються викладацькою, дослідної та експертно-аналітичною роботою в освітніх установах і наукових організаціях;

організаційне, інформаційне та фінансове сприяння освітнім установам та науковим організаціям у реалізації програм міжнародної академічної мобільності і в залученні зарубіжних вчених на основі довгострокових трудових контрактів;

надання іноземним студентам, навчаються в Російській Федерації, права займатися трудовою діяльністю у період навчання на тих же підставах, що і російським студентам;

надання можливості іноземним громадянам працювати за отриманою спеціальністю в Російській Федерації безпосередньо після завершення навчання в російських освітніх установах вищої і середньої професійної освіти;

створення центрів довузівської підготовки, вивчення російської мови в освітніх установах початкової професійної освіти в країнах з найбільш інтенсивними міграційними потоками;

спрощення адміністративних процедур, пов'язаних з в'їздом та перебуванням на території Російської Федерації іноземних громадян з метою викладацької, дослідної та експертно-аналітичної роботи в освітніх установах і наукових організаціях, в тому числі для участі у конференціях і семінарах;

запровадження спрощеного порядку отримання іноземними громадянами, в'їхав на територію Російської Федерації з метою викладацької, дослідної та експертно-аналітичної роботи в освітніх установах і наукових організаціях, і членами їх сімей статусу постійно проживають в Російській Федерації;

спрощення в'їзду членів сімей іноземних громадян, прибулих з метою викладацької, дослідної та експертно-аналітичної роботи в освітніх установах і наукових організаціях, і зняття обмежень для здійснення ними трудової діяльності та навчання;

розробка системи грантів для громадян Російської Федерації, отримали професійну освіту за кордоном, з метою сприяння їх поверненню;

сприяння співвітчизникам, у тому числі їх дітям, проживають за кордоном, в отриманні освіти на території Російської Федерації;

розробка мінімально необхідного переліку послуг з медичного страхування для іноземних громадян, навчаються в освітніх закладах Російської Федерації;

д) в області виконання гуманітарних зобов'язань щодо вимушених мігрантів:

створення сприятливих умов для соціально-економічної та соціокультурної інтеграції вимушених мігрантів, реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина;

виконання державних зобов'язань по житловому облаштування осіб, мають статус вимушених переселенців;

вдосконалення системи надання притулку;

створення регіональних і міжрегіональних систем обміну інформацією по роботі з вимушеними мігрантами;

надання сприяння добровільному поверненню біженців, осіб, отримали притулок, і претендентів на отримання відповідного статусу в держави їх колишнього проживання, а також переселенню в треті країни;

надання вимушеним мігрантам повної і об'єктивної інформації про ситуацію в країнах і регіонах їх колишнього проживання, про безпеку при добровільному поверненні в місця колишнього проживання;

підтримку інфраструктури об'єктів для розміщення вимушених мігрантів;

розробка програм соціальної підтримки вимушених мігрантів;

е) в галузі сприяння адаптації та інтеграції мігрантів, формуванню конструктивної взаємодії між мігрантами і приймаючим спільнотою:

сприяння розвитку в суспільстві культури міжнаціональних і міжрелігійних відносин, формування у мігрантів та приймаючого сообщества навичок міжкультурного спілкування, протидії ксенофобії, національної і расової нетерпимості;

створення умов для адаптації та інтеграції мігрантів, включаючи їх навчання російській мові, правове просвітництво, інформування про культурні традиції і нормах поведінки шляхом формування відповідної інфраструктури в країнах їх походження і в регіонах Російської Федерації, зазнають найбільший приплив мігрантів, а також активно використовуючи потенціал засобів масової інформації та можливості культурно - адаптаційних центрів в країнах походження мігрантів;

забезпечення доступу іноземних громадян і членів їх сімей до соціальних, медичним та освітнім послугам у залежності від їх правового статусу;

сприяння поширенню російської мови і російської культури за кордоном;

протидія соціальної виключеності мігрантів, просторової сегрегації і формуванню етнічних анклавів;

розробка, впровадження та реалізація програм адаптації та інтеграції мігрантів і членів їх сімей в Російській Федерації на основі взаємодії федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та бізнес-структур;

створення інфраструктури, забезпечує сприяння адаптації та інтеграції, включаючи центри інформаційної та правової підтримки мігрантів, курси вивчення мови, історії та культури Російської Федерації, а також створення спеціалізованого каналу і циклів телепередач, орієнтованих на соціокультурну та мовну адаптацію мігрантів;

створення програм з формування конструктивної взаємодії між мігрантами і приймаючим спільнотою;

вдосконалення взаємодії федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування з громадськими об'єднаннями, сприяють адаптації та інтеграції мігрантів;

ж) в області протидії незаконній міграції:

вдосконалення правової бази протидії незаконній міграції;

вдосконалення заходів відповідальності за порушення міграційного законодавства Російської Федерації;

створення і вдосконалення системи імміграційного контролю шляхом закріплення даного поняття в системі нормативних правових актів Російської Федерації, визначення компетентних органів та переліку відповідних повноважень;

вдосконалення системи державного контролю в'їзду і перебування іноземних громадян на території Російської Федерації;

протидія організації каналів незаконної міграції, у тому числі за рахунок підвищення захищеності паспортно-візових та інших документів, дозволяють ідентифікувати особистість;

створення інфраструктури для здійснення процедури реадмісії та забезпечення органами державної влади суб'єктів Російської Федерації функціонування спеціальних установ для утримання іноземних громадян і осіб без громадянства, підлягають адміністративному видворенню або депортації;

вдосконалення міжвідомчої взаємодії, в тому числі обміну інформацією на внутрішньодержавному рівні, а також з компетентними органами іноземних держав з питань протидії незаконній міграції;

розробка і прийняття програм протидії незаконній міграції, проведення спільних міждержавних оперативно-профілактичних заходів;

посилення інформаційної та роз'яснювальної роботи з громадянами, роботодавцями з метою попередження порушень міграційного законодавства Російської Федерації.

IV. Міжнародне співробітництво

25. Міжнародне співробітництво Російської Федерації в сфері міграції здійснюється за такими основними напрямками:

а) розширення взаємодії з міжнародними організаціями у сфері міграції та використання їх потенціалу;

B) створення умов для вільного переміщення та працевлаштування громадян відповідно до міжнародних угод;

в) гармонізація та уніфікація міграційного законодавства Російської Федерації і застосування інформаційних технологій у сфері міграції в рамках міжнародних організацій;

г) формування правової бази співробітництва з іноземними державами з метою обміну інформацією з питань міграції, становлять взаємний інтерес;

д) вироблення єдиних підходів з питання реадмісії громадян третіх держав, включаючи витратні зобов'язання сторін, в рамках міжнародних організацій;

е) розвиток багатостороннього та двостороннього взаємодії у сфері міграції в рамках міжнародних організацій;

ж) укладення міжнародних угод у сфері міграції, сприяють притоку іноземних інвестицій в Російську Федерацію;

з) укладення міжнародних угод з компетентними органами іноземних держав про співробітництво у боротьбі з незаконною міграцією;

і) укладення міжнародних угод про прийом, поверненні і транзитному проїзді осіб, нелегально знаходяться на території Російської Федерації і територіях іноземних держав (про реадмісію);

до) укладення міжнародних угод про організоване залучення іноземних працівників;

л) укладення міжнародних угод про взаємне визнання медичних документів.

V. Інформаційно -аналітичне забезпечення реалізації державної міграційної політики Російської Федерації

26. Інформаційно -аналітичне забезпечення реалізації державної міграційної політики Російської Федерації передбачає:

а) вдосконалення надання державних послуг та виконання державних функцій у сфері міграції, в тому числі з використанням інформаційних технологій (інфраструктури, забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних систем, використовуються для надання державних і муніципальних послуг в електронній формі);

B) вдосконалення способів отримання, формування, зберігання та використання дактилоскопічної інформації про іноземних громадян з подальшим використанням отриманої інформації компетентними органами, у тому числі в правоохоронних цілях;

в) розширення використання інформаційних технологій для аналізу міграційної ситуації та забезпечення реалізації державної міграційної політики Російської Федерації, в тому числі:

розвиток системи статистичного спостереження на основі адміністративних систем обліку населення та системи вибіркових досліджень з питань внутрішньої і міжнародної міграції;

вдосконалення механізмів збору, зберігання, обробки та розповсюдження інформації у сфері міграції;

інформаційне забезпечення різних міграційних програм і моніторинг їх ефективності;

г) проведення науково-дослідних розробок для аналізу та прогнозу міграційної ситуації, моніторингу та оцінки ефективності різних міграційних програм;

д) науковий супровід змін в інструментах і механізмах державної міграційної політики Російської Федерації.

VI. Основні механізми реалізації державної міграційної політики Російської Федерації

27. Справжньою Концепцією передбачаються такі основні механізми реалізації державної міграційної політики Російської Федерації:

а) подальше вдосконалення законодавства Російської Федерації у сфері міграції з урахуванням норм міжнародного права;

B) розвиток міжнародного співробітництва Російської Федерації у сфері міграції, гармонізація міграційного законодавства Російської Федерації і уніфікація статистичного обліку в цій сфері в рамках міждержавних об'єднань;

в) включення завдань і заходів щодо реалізації державної міграційної політики Російської Федерації в державні, федеральні і регіональні програми;

г) облік завдань державної міграційної політики Російської Федерації при формуванні федерального і регіональних бюджетів, концентрація фінансових і матеріальних ресурсів на реалізації пріоритетних напрямів та завдань державної міграційної політики Російської Федерації;

д) формування пріоритетних напрямів державної міграційної політики Російської Федерації для різних типів регіонів з урахуванням складної міграційної ситуації;

е) вдосконалення системи взаємодії між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства у сфері міграції;

ж) постійний моніторинг та аналіз відбуваються на території Російської Федерації міграційних процесів та їх впливу на соціально - економічні, демографічні та інші аспекти розвитку країни, а також подальша коректування конкретних заходів державної міграційної політики Російської Федерації;

з) розвиток наукових досліджень у сфері міграції.

VII. Етапи реалізації державної міграційної політики Російської Федерації

28. Перший етап (2012 - 2015 роки):

а) розробка і прийняття нормативних правових актів Російської Федерації, забезпечують реалізацію цілей, завдань та основних напрямів державної міграційної політики Російської Федерації;

B) розробка та апробація програм в рамках реалізації основних напрямів державної міграційної політики Російської Федерації;

в) створення центрів сприяння імміграції в Російську Федерацію і медичного огляду іммігрантів, в тому числі за кордоном;

г) створення інфраструктури для проживання трудових мігрантів на основі державно-приватного партнерства;

д) створення інфраструктури для інтеграції та адаптації трудових мігрантів, включаючи центри інформаційної та правової підтримки, курси вивчення мови, історії та культури Російської Федерації;

е) проведення вибіркових досліджень, включають питання внутрішньої і міжнародної міграції.

29. Другий етап (2016 - 2020 роки):

а) прийняття програм в рамках реалізації основних напрямів державної міграційної політики Російської Федерації;

B) реалізація та моніторинг прийнятих програм у рамках здійснення основних напрямів державної міграційної політики Російської Федерації;

в) узагальнення та аналіз правозастосовчої практики прийнятих нормативних правових актів Російської Федерації, забезпечують реалізацію цілей, завдань та основних напрямів державної міграційної політики Російської Федерації;

г) розширення використання інформаційних технологій для аналізу міграційної ситуації та забезпечення державної міграційної політики Російської Федерації, в тому числі уточнення програми статистичних та аналітичних робіт у сфері внутрішньої і міжнародної міграції.

30. За підсумками реалізації другого етапу передбачається до 2021 році призупинити міграційний відтік населення з районів Сибіру і Далекого Сходу.

31. Третій етап (2021 - 2025 роки):

а) оцінка ефективності прийнятих програм в рамках реалізації основних напрямів державної міграційної політики Російської Федерації;

B) уточнення основних стратегічних орієнтирів, пріоритетів та основних напрямів реалізації державної міграційної політики Російської Федерації і коректування відповідних програм.

32. За підсумками реалізації третього етапу передбачається до 2026 році забезпечити міграційний приплив населення в райони Сибіру і Далекого Сходу.Коментарі закриті