Закону «Про громадянство Республiкi Білорусь»

| Категорія: Імміграційні закони і правила Білорусі

Закон Республіки Білорусь національність якої визначає правові основи державної Власні ресурси громадянство, reglamentiruet створена і електронна priobreteniâ, soxraneniâ припинення громадянства та Республіки Білорусь, прийняття, Продуктивність і obžalovaniâ розв'язання національного питання, визначає особливі випадки, залежно від національності та soxraneniâ, встановлює компетенцію gosudarstvennyx ОРГАНІВ, а також прав громадян і зборів Рeспублики Бeлaрусь в дaннoй oблaсти.

ГЛАВА 1
Загальні умови

Стaтья 1. Грaждaнствo Рeспублики Бeлaрусь

Грaждaнствo Рeспублики Бeлaрусь – этo устoйчивaя прaвoвaя связь чeлoвeкa с Рeспубликoй Бeлaрусь, вырaжaющaяся в сoвoкупнoсти иx взaимныx прaв, oбязaннoстeй и oтвeтствeннoсти, oснoвaннaя нa признaнии и увaжeнии дoстoинствa, oснoвныx прaв и свoбoд чeлoвeкa.

Грaждaнствo Рeспублики Бeлaрусь являeтся нeoтъeмлeмым aтрибутoм гoсудaрствeннoгo сувeрeнитeтa Рeспублики Бeлaрусь.

Стaтья 2. Прaвoвoe рeгулирoвaниe вoпрoсoв грaждaнствa Рeспублики Бeлaрусь

Вoпрoсы грaждaнствa в Рeспубликe Бeлaрусь рeгулируются Кoнституциeй Рeспублики Бeлaрусь, нaстoящим Зaкoнoм, другими aктaми зaкoнoдaтeльствa и мeждунaрoдными дoгoвoрaми Рeспублики Бeлaрусь.

Якщо угода meždunarodnym Республіки Білорусь ustanovleny inye правил, ніж ті, які, Которії soderžatsâ у чинному законодавстві, Міжнародні правила застосовується до угод,.

Стaтья 3. Принципы грaждaнствa Рeспублики Бeлaрусь

Грaждaнствo Рeспублики Бeлaрусь oснoвывaeтся нa слeдующиx принципax:

кaждый имeeт прaвo нa грaждaнствo;

грaждaнствo Рeспублики Бeлaрусь являeтся рaвным для всex грaждaн Рeспублики Бeлaрусь нeзaвисимo oт oснoвaний eгo приoбрeтeния;

грaждaнствo Рeспублики Бeлaрусь нe мoжeт быть прeдoстaвлeнo прoтив вoли лицa;

никтo нe мoжeт быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство;

Республика Беларусь стремится к избежанию случаев безгражданства.

Стаття 4. Захист і заступництво громадян Республіки Білорусь державою

Держава гарантує громадянам Республіки Білорусь захист і заступництво як на території Республіки Білорусь, так і за її межами.

У разі, якщо в державі перебування громадян Республіки Білорусь відсутні дипломатичні представництва та консульські установи Республіки Білорусь, захист прав і законних інтересів громадян Республіки Білорусь відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь може здійснюватися відповідними органами інших держав.

Стаття 5. Недопустимость выдачи гражданина Республики Беларусь иностранному государству

Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан иностранному государству, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Стаття 6. Збереження громадянства Республіки Білорусь

Проживання громадянина Республіки Білорусь на території іноземної держави саме по собі не веде до втрати громадянства Республіки Білорусь.

Стаття 7. Громадянство Республіки Білорусь при укладенні та розірванні шлюбу

Висновок або розірвання шлюбу громадянином Республіки Білорусь з громадянином іншої держави або особою без громадянства саме по собі не тягне зміни громадянства подружжя.

Особа, которое заключило брак с гражданином Республики Беларусь, приобретает гражданство Республики Беларусь при наличии его желания и соблюдении условий, предусмотренных настоящим Законом.

Стаття 8. Граждане Республики Беларусь

Гражданами Республики Беларусь являются:

особи, состоящие в гражданстве Республики Беларусь на день вступления в силу настоящего Закона;

особи, которые приобрели гражданство Республики Беларусь в соответствии с настоящим Законом.

Гражданами Республики Беларусь по рождению признаются лица, народилися в межах сучасної території Республіки Білорусь, були громадянами колишнього СРСР за народженням і отримали громадянство Республіки Білорусь до набрання чинності цим Законом.

Стаття 9. Іноземні громадяни та особи без громадянства

Іноземними громадянами в Республіці Білорусь визнаються особи, не є громадянами Республіки Білорусь і мають докази своєї належності до громадянства іншої держави.

Особами без громадянства в Республіці Білорусь визнаються особи, не є громадянами Республіки Білорусь і не мають доказів своєї належності до громадянства іншої держави.

Правове становище inostrannиh громадян Pers.lodging sum.Dec та осіб без громадянства Території Республiкi Білорусь reguliruetsya zakonodatelystvom Республiкi Білорусь.

Стаття 10. Документ, подтверждающий гражданство Республики Беларусь

Документом, подтверждающим гражданство Республики Беларусь, является паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, содержащий указание на гражданство Республики Беларусь.

Стаття 11. Непризнание за гражданином Республики Беларусь принадлежности к гражданству иностранного государства

За лицом, являющимся гражданином Республики Беларусь, не признается принадлежность к гражданству иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами.

Граждане Республики Беларусь, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стаття 12. Основания приобретения гражданства Республики Беларусь

Гражданство Республики Беларусь приобретается:

за народженням;

в результате приема в гражданство Республики Беларусь;

в порядке регистрации;

з інших підстав, передбаченим цим Законом.

Стаття 13. Приобретение гражданства Республики Беларусь по рождению

Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, якщо на день народження дитини:

батьки (единственный родитель) ребенка состоят в гражданстве Республики Беларусь, незалежно від місця народження дитини;

один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики Беларусь, а другой является лицом без гражданства, або визнаний безвісно відсутнім, або місце його перебування невідомо, незалежно від місця народження дитини;

один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики Беларусь, а другой является иностранным гражданином, – по совместному заявлению родителей независимо от места рождения ребенка. При отсутствии такого заявления ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь, если иначе он стал бы лицом без гражданства;

батьки (единственный родитель) дитини, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, являются лицами без гражданства, за умови, что ребенок родился на территории Республики Беларусь;

батьки (единственный родитель) дитини, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, являются иностранными гражданами, за умови, что ребенок родился на территории Республики Беларусь, а держави, громадянами яких є його батьки, не предоставляют ему своего гражданства.

Находящийся на территории Республики Беларусь ребенок, родители которого неизвестны, становится гражданином Республики Беларусь.

Стаття 14. Прием в гражданство Республики Беларусь

В гражданство Республики Беларусь на основании письменного заявления может быть принято любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, если оно:

бере на себе зобов'язання дотримуватися і поважати Конституцію Республіки Білорусь та інші акти законодавства Республіки Білорусь;

знает один из государственных языков Республики Беларусь в пределах, необходимых для общения;

постоянно проживает на территории Республики Беларусь на протяжении последних семи лет;

имеет законный источник средств существования;

не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранного государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь, либо обратилось в полномочный орган иностранного государства с заявлением о выходе из гражданства (отказе от гражданства) этого государства, за винятком випадків, когда выход (отказ) невозможен либо его нельзя обоснованно требовать.

Особи, признанные беженцами в порядке, встановленому законодавством Республіки Білорусь, могут быть приняты в гражданство Республики Беларусь по истечении семи лет после признания их беженцами и при соблюдении ими условий, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым и шестым части первой настоящей статьи.

Срок проживания, установленный абзацем четвертым части первой настоящей статьи, может быть сокращен либо не применяться вовсе для:

белорусов, а також осіб, идентифицирующих себя как белорусы, и их потомков (кровные родственники по прямой линии: діти, онуки, правнуки), родившихся за пределами современной территории Республики Беларусь;

осіб, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техніки, культуры и спорта либо обладающих профессией или квалификацией, представляющими государственный интерес для Республики Беларусь;

осіб, имевших гражданство Республики Беларусь или право на гражданство Республики Беларусь, батьки (усиновителі) которых выбрали для них иное гражданство, в соответствии с частью первой статьи 23, статьей 26 и частью четвертой статьи 27 цього Закону;

осіб, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, ранее состоявших в гражданстве Республики Беларусь.

Стаття 15. Приобретение гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации

Приобрести гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации могут:

особи, состоявшие в гражданстве бывшего СССР, за умови, что они родились либо постоянно проживали на территории Республики Беларусь до 12 Листопад 1991 року, а также супруги таких лиц, состоявшие в гражданстве бывшего СССР, и их потомки;

дети – по совместному заявлению родителей, один из которых состоит в гражданстве Республики Беларусь, либо по заявлению одного из родителей, состоящего в гражданстве Республики Беларусь, если место нахождения другого родителя, являющегося иностранным гражданином, неизвестно, либо по заявлению единственного родителя, состоящего в гражданстве Республики Беларусь;

діти, находящиеся на территории Республики Беларусь, единственный известный родитель или оба родителя которых умерли, позбавлені батьківських прав, отказались от воспитания ребенка или дали согласие на его усыновление, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими, а также недееспособные лица, над якими встановлено опіку чи піклування, – по заявлению опекуна (попечителя), согласованному с органом опеки и попечительства.

Стаття 16. Основания для отклонения заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь

Заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь отклоняется, если заявившее об этом лицо:

осуждено за совершение преступления против мира и безопасности человечества, военного преступления, преступления против государства;

має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину на території Республіки Білорусь або за її межами, признаваемого таковым законодательством Республики Беларусь;

является подозреваемым или обвиняемым и в отношении его осуществляется уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в иностранном государстве за преступления, признаваемые таковыми законодательством Республики Беларусь, – до вынесения приговора или иного итогового решения по делу;

осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы, – до истечения срока наказания;

депортировалось из Республики Беларусь, - До закінчення терміну, позволяющего в соответствии с законодательством Республики Беларусь повторно обращаться с просьбой о въезде в Республику Беларусь;

представило ложные сведения или подложные документы;

состоит на воинской службе, службе в полиции, органах безопасности, юстиции или иных государственных органах иностранного государства.

ГЛАВА 3
ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стаття 17. Основания для прекращения гражданства Республики Беларусь

Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие:

выхода из гражданства Республики Беларусь;

утраты гражданства Республики Беларусь.

Стаття 18. Выход из гражданства Республики Беларусь

Выход из гражданства Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, и при отсутствии оснований, передбачених статтею 20 цього Закону.

Стаття 19. Утрата гражданства Республики Беларусь

Гражданство Республики Беларусь утрачивается вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства при отсутствии оснований, передбачених статтею 20 цього Закону.

Стаття 20. Основания для отказа в прекращении гражданства Республики Беларусь

Прекращение гражданства Республики Беларусь не допускается, если гражданин Республики Беларусь:

є обвинувачуваним або стосовно його є вступив в законну силу і підлягає виконанню обвинувальний вирок суду;

имеет задолженность по налогам или другие непогашенные долги и обязательства перед Республикой Беларусь, ее юридическими и физическими лицами;

не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения.

ГЛАВА 4
ОТМЕНА РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стаття 21. Отмена решения о приобретении или прекращении гражданства Республики Беларусь

Решение о приобретении или прекращении гражданства Республики Беларусь отменяется, якщо воно було прийнято на підставі поданих завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів.

Стаття 22. Порядок скасування рішення про придбання або припинення громадянства Республіки Білорусь

Отмена решения о приобретении или прекращении гражданства Республики Беларусь производится Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им органом, принявшим это решение.

Скасування рішення з питань громадянства Республіки Білорусь можлива протягом семи років з дня його прийняття.

Рішення про придбання або припинення громадянства Республіки Білорусь в разі його скасування вважається недійсним з дня його прийняття.

ГЛАВА 5
ГРАЖДАНСТВО ДЕТЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОДИТЕЛЯМИ И УСЫНОВЛЕНИИ

Стаття 23. Гражданство ребенка в случае изменения гражданства родителями или усыновителями

В случае изменения гражданства родителями (единственным родителем) соответственно изменяется гражданство ребенка, если он не достиг возраста 14 років.

Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет в случае изменения гражданства их родителей, а также усыновленных детей допускается только с согласия детей, выраженного в письменной форме и нотариально заверенного.

По желанию родителей (единственного родителя) в случае прекращения ими гражданства Республики Беларусь за ребенком в возрасте до 16 лет может сохраняться гражданство Республики Беларусь.

Стаття 24. Сохранение гражданства Республики Беларусь ребенком, над которым установлены опека или попечительство

Если родители или один из родителей ребенка, який проживає на території Республіки Білорусь і над якою встановлено опіку або піклування громадян Республіки Білорусь, выходят из гражданства Республики Беларусь или утрачивают его и при этом не участвуют в воспитании ребенка, ребенок сохраняет гражданство Республики Беларусь.

Стаття 25. Придбання дитиною громадянства Республіки Білорусь в разі набуття громадянства Республіки Білорусь одним з батьків

Если гражданство Республики Беларусь приобретает один из родителей, а другой остается иностранным гражданином или лицом без гражданства, ребенок может приобрести гражданство Республики Беларусь по совместному заявлению родителей или родителя, который приобретает гражданство Республики Беларусь, если место нахождения другого родителя неизвестно.

Если гражданство Республики Беларусь приобретает один из родителей, а другой остается лицом без гражданства, дитина, который проживает на территории Республики Беларусь, становится гражданином Республики Беларусь, если иначе он стал бы лицом без гражданства.

Стаття 26. Збереження дитиною громадянства Республіки Білорусь в разі виходу одного з батьків з громадянства Республіки Білорусь або його втрати

Если один из родителей выходит из гражданства Республики Беларусь или утрачивает его, а другой остается гражданином Республики Беларусь, ребенок сохраняет гражданство Республики Беларусь. По совместному заявлению родителей такому ребенку может быть разрешен выход из гражданства Республики Беларусь.

Стаття 27. Гражданство ребенка при усыновлении

Дитина, который является иностранным гражданином или лицом без гражданства, при усыновлении гражданином Республики Беларусь или супругами, являющимися гражданами Республики Беларусь, либо супругами, один из которых является гражданином Республики Беларусь, а другой – лицом без гражданства, становится гражданином Республики Беларусь со дня усыновления.

Дитина, который является иностранным гражданином или лицом без гражданства, при усыновлении супругами, один из которых является гражданином Республики Беларусь, а другой – иностранным гражданином, может приобрести гражданство Республики Беларусь по совместному заявлению усыновителей.

За ребенком, являющимся гражданином Республики Беларусь, сохраняется гражданство Республики Беларусь при его усыновлении:

подружжям, являющимися иностранными гражданами, или иностранным гражданином;

подружжям, являющимися лицами без гражданства, или лицом без гражданства;

подружжям, один из которых является гражданином Республики Беларусь, а другой – иностранным гражданином или лицом без гражданства.

У ребенка, усыновленного супругами, являющимися иностранными гражданами, или иностранным гражданином, гражданство Республики Беларусь может быть прекращено после достижения им 16-летнего возраста в порядке выхода из гражданства на основании заявления усыновителей (усыновителя).

ГЛАВА 6
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ И ОФОРМЛЯЮЩИХ
ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стаття 28. Решение вопросов гражданства Республики Беларусь

Решения о приеме в гражданство Республики Беларусь и его прекращении принимаются Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке.

Стаття 29. Государственные органы, принимающие участие в решении вопросов гражданства Республики Беларусь

Государственными органами, принимающими участие в решении вопросов гражданства Республики Беларусь, є:

Президент Республики Беларусь;

органы внутренних дел;

органы дипломатической службы Республики Беларусь за рубежом.

Стаття 30. Полномочия Президента Республики Беларусь

Президент Республики Беларусь:

определяет порядок приобретения гражданства Республики Беларусь и его прекращения;

издает указы о приеме в гражданство и выходе из гражданства Республики Беларусь;

издает распоряжения в случаях отклонения заявлений о приеме в гражданство и выходе из гражданства Республики Беларусь.

Стаття 31. Полномочия органов внутренних дел Республики Беларусь

Органи внутрішніх справ Республіки Білорусь:

приймають від осіб, постійно проживають в Республіці Білорусь, заявления по вопросам гражданства, проверяют факты и документы, представленные в обоснование таких заявлений;

направляют материалы по заявлениям о приеме в гражданство и выходе из гражданства Республики Беларусь на рассмотрение Президента Республики Беларусь;

определяют принадлежность лиц, находящихся на территории Республики Беларусь, к гражданству Республики Беларусь;

решают вопросы приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации лицами, постоянно проживающими в Республике Беларусь;

решают в соответствии с законодательством Республики Беларусь иные вопросы, связанные с гражданством Республики Беларусь.

Стаття 32. Полномочия органов дипломатической службы Республики Беларусь

Органы дипломатической службы Республики Беларусь:

приймають від осіб, постоянно проживающих за границей, заявления по вопросам гражданства, проверяют факты и документы, представленные в обоснование таких заявлений;

направляют материалы по заявлениям о приеме в гражданство и выходе из гражданства Республики Беларусь на рассмотрение Президента Республики Беларусь;

определяют принадлежность лиц, находящихся за границей, к гражданству Республики Беларусь;

решают вопросы приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации лицами, постоянно проживающими за границей;

решают в соответствии с законодательством Республики Беларусь иные вопросы, связанные с гражданством Республики Беларусь.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Стаття 33. Подача и оформление заявлений по вопросам гражданства

Заявления по вопросам гражданства Республики Беларусь подаются в органы внутренних дел Республики Беларусь по месту постоянного жительства заявителя, а лицами, постоянно проживающими за границей, – в соответствующий орган дипломатической службы Республики Беларусь.

Заявления по вопросам гражданства подаются заявителем лично в письменной форме. Вимоги до форми заяви та перелік доданих до нього документів стосовно конкретних підстав набуття чи припинення громадянства Республіки Білорусь визначаються Президентом Республіки Білорусь.

Заяви з питань громадянства дітей та недієздатних осіб подаються їх батьками або іншими законними представниками.

При неможливості особистого звернення заявника заява і додані до нього документи можуть бути передані для розгляду через іншу особу або направлені поштою.

Стаття 34. Сроки рассмотрения заявлений по вопросам гражданства

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Республики Беларусь не должен превышать одного года.

Термін розгляду заяв про вихід з громадянства Республіки Білорусь не повинен перевищувати шести місяців.

Срок рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в порядке регистрации не должен превышать двух месяцев.

Стаття 35. Дата приобретения или прекращения гражданства Республики Беларусь

Лицо приобретает гражданство Республики Беларусь:

відповідно до статті 13 настоящего Закона – со дня рождения ребенка;

в соответствии с частью первой статьи 27 настоящего Закона – со дня усыновления ребенка;

в інших випадках - з дня набрання чинності указу Президента Республіки Білорусь або з дня прийняття рішення уповноваженим ним органом.

Громадянство Республіки Білорусь припиняється з дня набуття чинності указу Президента Республіки Білорусь або прийняття рішення уповноваженим ним органом.

Стаття 36. Повторний розгляд заяв з питань громадянства Республіки Білорусь

Повторні заяви особи про прийняття до громадянства Республіки Білорусь або вихід з громадянства Республіки Білорусь приймаються не раніше ніж через рік після прийняття попереднього рішення. В случае возникновения существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю, повторное заявление может быть рассмотрено и ранее.

ГЛАВА 8
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА

Стаття 37. Органи, исполняющие решения по вопросам гражданства

Решения по вопросам гражданства в отношении лиц, проживающих в Республике Беларусь, исполняются органами внутренних дел Республики Беларусь, а в отношении лиц, проживающих за границей, – органами дипломатической службы Республики Беларусь.

Стаття 38. Обжалование решений государственных органов и действий должностных лиц по вопросам гражданства

Решения по вопросам гражданства, принятые Президентом Республики Беларусь, могут быть обжалованы в Верховный Суд Республики Беларусь, который рассматривает такие дела в качестве суда первой инстанции.

Решения по вопросам гражданства, принятые государственными органами, уполномоченными Президентом Республики Беларусь, могут быть обжалованы в областные, Минский городской суды.

Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам гражданства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а також інші неправомірні дії посадових осіб з питань громадянства можуть бути оскаржені до суду.

ГЛАВА 9
Заключні положення

Стаття 39. Дійсність документів, виданих відповідно до раніше діючим законодавством про громадянство Республіки Білорусь

Документи, выданные в соответствии с ранее действовавшим законодательством о гражданстве Республики Беларусь, сохраняют свою юридическую силу, якщо вони належним чином оформлені і вважаються дійсними на день набрання чинності цим Законом.

Стаття 40. Набуття чинності цього Закону

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникшим после вступления его в силу.

До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом оно применяется в той части, в которой не противоречит настоящему Закону.

До 1 Січень 2004 года при определении принадлежности к гражданству Республики Беларусь по правоотношениям, возникшим до вступления в силу настоящего Закона, применяются положения Закона Республики Беларусь от 18 октября 1991 года «О гражданстве Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета РэсЖовтеньБеларусь, 1991 г., № 32, ст. 581) и Постановления Верховного Совета Республики БеларуВідомості Верховної Ради Республіки Білорусь00LAgwqм.iD№Cy0LXст10L3QuNC4INCyINC00LXQudGB0YLQstC40LUg0JfQsNC60L7QvdCwINCg0LXRgdC_0YPQsdC70LjQutC4INCR0LXQu9Cw0YDВідомості Верховної Ради Республіки Білорусь9GB0YzCм.,&№t; daстource="">года «О введении в действие Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» 18 октября 1991 года «О введении в действие Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 32, ст. 582).

Стаття 41. Приведення актів законодавства Республіки Білорусь у відповідність із цим Законом

Раді Міністрів Республіки Білорусь в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо приведення законодавчих актів Республіки Білорусь у відповідність із цим Законом;

привести акты Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Стаття 42. Признание утратившими силу некоторых актов законодательства

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Республіки Білорусь від 18 Жовтень 1991 года «О гражданстве Республики Беларусь» (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1991 м., № 32, ст. 581);

Закон Республіки Білорусь від 15 Червень 1993 года «О внесении дополнений и изменений в действующие законодательные акты о гражданстве» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Pэcпyблікі Беларусь, 1993 м., № 26, ст. 320);

Закон Республіки Білорусь від 8 Вересень 1995 року «Про внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів про громадянство Республіки Білорусь» (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1995 м., № 32, ст. 421);

Закон Республіки Білорусь від 3 Березень 1997 року «Про внесення доповнення до Закону Республіки Білорусь« Про громадянство Республіки Білорусь » (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1997 м., № 9, ст. 194);

Закон Республіки Білорусь від 13 Листопад 1997 року «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради Республіки Білорусь« Про введення в дію Закону Республіки Білорусь «Про громадянство Республіки Білорусь» (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1997 м., № 34, ст. 694);

Закон Республіки Білорусь від 22 Червень 1998 року «Про внесення змін і доповнення до Закону Республіки Білорусь« Про громадянство Республіки Білорусь » (Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1998 м., № 25-26, ст. 432);

статтю 1 Закону Республіки Білорусь від 9 Листопад 1999 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 м., № 89, 2/82);

Закон Республіки Білорусь від 30 Грудень 1999 року «Про внесення доповнень до Закону Республіки Білорусь« Про громадянство Республіки Білорусь »та зміни до Постанови Верховної Ради Республіки Білорусь« Про введення в дію Закону Республіки Білорусь «Про громадянство Республіки Білорусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 м., № 4, 2/121);

Закон Республіки Білорусь від 18 Червень 2001 року «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь про громадянство Республіки Білорусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2001 м., № 61, 2/776);

Постанова Верховної Ради Республіки Білорусь від 18 Жовтень 1991 года «О введении в действие Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1991 м., № 32, ст. 582);

Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 19 Червень 1992 г. «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов, пов'язаних з громадянством Республіки Білорусь » (Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь, 1992 м., № 21, ст. 377).

Президент Республики Беларусь
О.Лукашенко

Прийнятий Палатою представників 18 Червень 2002 року
Схвалений Радою Республіки 28 Червень 2002 року

 Коментарі закриті