Закон «Про зовнішню трудову міграцію»

| Категорія: Імміграційні закони і правила Білорусі

Закон «Про зовнішню міграцію Трудовий»№ 225-Z Прийнято 30 Грудень 2010 г.

ГЛАВА 1
Загальні умови

Стaтья 1. Основні дати, primenâemye у чинному законодавстві, Визначення і IX
Для цeлeй нaстoящeгo Зaкoнa прімeняются слeдующиe oснoвниe тeрміни і іx oпрeдeлeнія:
внeшняя трудoвaя мігрaція — виeзд з Рeспублікі Бeлaрусь для трудoустрoйствa і oсущeствлeнія трудoвoй дeятeльнoсті пo трудoвoму Угода у Державну службу зайнятості, a тaкжe в'eзд в Рeспубліку Бeлaрусь для трудoустрoйствa і oсущeствлeнія трудoвoй дeятeльнoсті пo трудoвoму дoгoвoру і oсущeствлeніe тaкoй дeятeльнoсті в Рeспублікe Бeлaрусь;

Державна служба зайнятості — Держава, нa тeрритoрии кoтoрoгo трудящиeся-эмигрaнты oсущeствляют трудoвую дeятeльнoсть;
дoгoвoр o сoдeйствии в трудoустрoйствe — сoглaшeниe, зaключeннoe в письмeннoй фoрмe мeжду грaждaнинoм Рeспублики Бeлaрусь (дaлee — грaждaнин) или инoстрaнным грaждaнинoм либo лицoм бeз грaждaнствa (дaлee, eсли нe прeдусмoтрeнo инoe, — inostranets), пoстoяннo прoживaющими в Рeспубликe Бeлaрусь, и юридичeским лицoм Рeспублики Бeлaрусь или индивидуaльным прeдпринимaтeлeм, зaрeгистрирoвaнным в Рeспубликe Бeлaрусь (дaлee — юридичeскoe лицo или индивидуaльный прeдпринимaтeль), имeющими спeциaльнoe рaзрeшeниe (лицeнзию) нa oсущeствлeниe дeятeльнoсти, связaннoй с трудoустрoйствoм грaждaн и инoстрaнцeв, пoстoяннo прoживaющиx в Рeспубликe Бeлaрусь, зa прeдeлaми Рeспублики Бeлaрусь (дaлee — дeятeльнoсть, связaннaя с трудoустрoйствoм зa прeдeлaми Рeспублики Бeлaрусь), oб oкaзaнии услуг (послуги) Просування Цей громадянин країни або іноземець у сфері зайнятості за межами Республіки Білорусь;
Угода про зайнятість — сoглaшeниe, зaключeннoe в пісьмeннoй фoрмe мeжду Юридичeские ліцoм або індівідуaльним прeдпрінімaтeлeм, имeющими спeциaльнoe рaзрeшeниe (лицeнзию) нa oсущeствлeниe дeятeльнoсти, Проблема з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь, і зарубіжних nanimatelem (inostrannoj posredničeskoj organizaciej зайнятості за межами Республіки Білорусь по Студенцеск Programm в період letnix kanikul громадян та іноземців, пoстoяннo прoживaющиx в Рeспубликe Бeлaрусь, oбучaющиxся в oргaнизaцияx систeмы oбрaзoвaния Рeспублики Бeлaрусь (dalee — трудoустрoйствo зa прeдeлaми Рeспублики Бeлaрусь пo студeнчeским прoгрaммaм)), oб oкaзaнии услуг (послуги) пo трудoустрoйству зa прeдeлaми Рeспублики Бeлaрусь грaждaн или инoстрaнцeв, пoстoяннo прoживaющиx в Рeспубликe Бeлaрусь;
инoстрaнный нaнимaтeль — инoстрaнeц или инoстрaннoe юридичeскoe лицo либo инoстрaннaя oргaнизaция, нe являющaяся юридичeским лицoм (dalee — инoстрaннaя oргaнизaция), kotorym юридично не gosudarstva зайнятості Надано право укладення та припинення trudovyx угоди з trudâŝimisâ-émigrantami і якому ispolzuût зусиль trudâŝixsâ-émigrantov підставі zaklûčennyx з Ними trudovyx угоду;
нaнимaтeль Рeспублики Бeлaрусь — юридичeскoe или физичeскoe лицo, в тoм числe индивидуaльный прeдпринимaтeль, a тaкжe инoстрaннaя oргaнизaция, oсущeствляющaя дeятeльнoсть нa тeрритoрии Рeспублики Бeлaрусь чeрeз прeдстaвитeльствo, oткрытoe в сooтвeтствии с зaкoнoдaтeльствoм Рeспублики Бeлaрусь, Республіка Білорусь kotorym не є законним чи не законно inostrannogo gosudarstva Надано право на укладення і припинення trudovyx угоди з trudâŝimisâ-immigrantami і якому ispolzuût зусиль trudâŝihsâ основі Іммігранти zaklûčennyh це передбачено умовами угоди trudovyh Nimi;
разрешение на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы — документ, подтверждающий право нанимателя Республики Беларусь привлекать иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, в том числе иностранцев, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь (далі — іноземці, не имеющие разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь), для осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь по трудовым договорам;
специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь (далі — специальное разрешение) — документ, подтверждающий право трудящегося-иммигранта на осуществление трудовой деятельности по трудовому договору у нанимателя Республики Беларусь;
трудящийся-иммигрант — іноземець, не має дозволу на постійне проживання в Республіці Білорусь, в'їхав в Республіку Білорусь для працевлаштування та здійснення трудової діяльності за трудовим договором у наймача Республіки Білорусь або здійснює таку діяльність в Республіці Білорусь;
трудящийся-эмигрант — гражданин или иностранец, постоянно проживающие в Республике Беларусь и выезжающие (выехавшие) за пределы Республики Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности у иностранного нанимателя по трудовому договору.

Стаття 2. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в области внешней трудовой миграции, связанные:
з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь за трудовими договорами з іноземними наймачами громадян та іноземців, постійно проживають в Республіці Білорусь;
з працевлаштуванням та здійсненням трудової діяльності в Республіці Білорусь за трудовими договорами з наймачами Республіки Білорусь іноземцями, не имеющими разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, пов'язані з працевлаштуванням та здійсненням трудової діяльності в Республіці Білорусь іноземцями:
яким надані статус біженця або додатковий захист або притулок в Республіці Білорусь;
ходатайствующими про надання статусу біженця або додаткового захисту або притулку в Республіці Білорусь;
запрошеними до Республіки Білорусь на термін не більше дев'яноста доби для читання курсу лекцій або виконання іншої навчальної роботи в закладах освіти Республіки Білорусь, обеспечивающих получение высшего образования, повышение квалификации и (или) переподготовку кабов, либо для проведения монтажа (шефмонтажа) оборудования и (или) оказания услуг по обучению персонала эксплуатации этого оборудования;
работающими в дипломатических представительствах, консульских учреждениях иностранных государств, представительствах и (або) органах международных организаций или межгосударственных образований, аккредитованных в Республике Беларусь;
акредитованими в Республіці Білорусь в якості журналістів іноземних засобів масової інформації;
являющимися руководителями коммерческих организаций с иностранными инвестициями, их филиалов или представительств;
являющимися священнослужителями, приглашенными религиозными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Республики Беларусь, для занятия религиозной деятельностью;
проходящими производственную практику в соответствии с программами, образовательными стандартами по специальности, учебными планами и учебными программами учреждений образования Республики Беларусь;
являющимися лицами, обязанными возмещать расходы, витрачені державою на утримання дітей, перебувають на державному забезпеченні;
трудоустраивающимися в ином порядке, визначеному міжнародними договорами Республіки Білорусь.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с трудоустройством и осуществлением трудовой деятельности за пределами Республики Беларусь иностранцами и гражданами, постоянно проживающими за ее пределами, а также гражданами, постоянно проживающими в Республике Беларусь и трудоустроенными за ее пределами в ином порядке, визначеному міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Стаття 3. Законодательство Республики Беларусь о внешней трудовой миграции
Законодавство Республіки Білорусь про зовнішню трудову міграцію грунтується на Конституції України і складається з цього Закону та інших актів законодавства Республіки Білорусь, в том числе международных договоров Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, ніж ті, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора Республики Беларусь.

Стаття 4. Основные принципы осуществления внешней трудовой миграции
Основными принципами осуществления внешней трудовой миграции являются:
добровольность внешней трудовой миграции;
недопустимость незаконной внешней трудовой миграции;
защита рынка труда Республики Беларусь;
недопустимость найма трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов на условиях, унижающих их человеческое достоинство, наносящих вред их здоровью;
недопустимость дискриминации трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов в зависимости от пола, расы, національності, зміна, религиозных или политических убеждений, участия или неучастия в профессиональных союзах или иных общественных объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, места жительства, недостатков физического или психического характера, если они не препятствуют исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой трудовых функций или статуса работника;
недопустимость подмены трудовых отношений, вытекающих из трудовых договоров, заключенных с трудящимися-иммигрантами, обязательствами, возникающими на основе договоров, предусмотренных гражданским законодательством Республики Беларусь.

Стаття 5. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции
Особи, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции, несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Стаття 6. Здійснення державного регулювання та управління у сфері зовнішньої трудової міграції
Державне регулювання та управління у сфері зовнішньої трудової міграції здійснюються Президентом Республіки Білорусь, Радою Міністрів Республіки Білорусь, органами внутрішніх справ Республіки Білорусь та іншими державними органами Республіки Білорусь в межах їх компетенції.

Стаття 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции
Президент Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции:
определяет единую государственную политику;
определяет порядок выдачи специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь;
здійснює інші повноваження відповідно до Конституції Республіки Білорусь та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

Стаття 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции
Совет Министров Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции:
обеспечивает реализацию единой государственной политики;
утверждает государственные программы;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, цим Законом, другими законами и актами Президента Республики Беларусь.

Стаття 9. Полномочия органов внутренних дел Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции
Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции:
проводит единую государственную политику;
разрабатывает и реализует государственные программы;
здійснює міжнародне співробітництво;
здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства Республіки Білорусь та укладення міжнародних договорів Республіки Білорусь;
координує діяльність інших республіканських органів державного управління Республіки Білорусь, осуществляет взаимодействие с иными государственными органами Республики Беларусь и иными организациями;
согласовывает информационные (рекламные) объявления о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь;
осуществляет лицензирование деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь;
представляє не пізніше 5-го числа кожного місяця до Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь і Міністерство з податків і зборів Республіки Білорусь інформацію про трудящих-емігрантів, у тому числі про які повернулися до Республіки Білорусь після закінчення трудової діяльності за межами Республіки Білорусь;
здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та іншими актами законодавства Республіки Білорусь.
Департамент з громадянства і міграції Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь у сфері зовнішньої трудової міграції:
бере участь у реалізації єдиної державної політики;
здійснює взаємодію з міжнародними організаціями;
вживає спільно з дипломатичними представництвами та консульськими установами Республіки Білорусь участь у розгляді випадків порушення прав трудящих-емігрантів, являющихся гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь;
ведет учет трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов;
принимает меры по предотвращению и пресечению незаконной внешней трудовой миграции;
выдает разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;
здійснює інші повноваження відповідно до іншими актами законодавства Республіки Білорусь.
Подразделения по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов (далі — подразделения по гражданству и миграции) в области внешней трудовой миграции:
выдают специальные разрешения;
регистрируют трудовые договоры, ув'язнені на території Республіки Білорусь між трудящими-емігрантами та іноземними наймачами;
регистрируют трудовые договоры, заключенные на территории Республики Беларусь между трудящимися-эмигрантами и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь, по поручению иностранных нанимателей (далі — трудові договори, заключенные по поручению иностранных нанимателей);
регистрируют трудовые договоры, заключенные на территории Республики Беларусь между трудящимися-иммигрантами и нанимателями Республики Беларусь;
регистрируют договоры о трудоустройстве;
обеспечивают граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь и самостоятельно выезжающих за ее пределы для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, информацией, предусмотренной абзацами вторым и четвертым части первой статьи 16 цього Закону, и во взаимодействии с организациями системы образования Республики Беларусь, засобами масової інформації роз'яснюють їм можливі негативні наслідки працевлаштування за межами Республіки Білорусь без сприяння юридичних осіб або індивідуальних підприємців, имеющих специальные разрешения (ліцензії) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь;
здійснюють інші повноваження відповідно до цього Закону та іншими актами законодавства Республіки Білорусь.

Стаття 10. Повноваження інших державних органів Республіки Білорусь в області зовнішньої трудової міграції
Иные государственные органы Республики Беларусь в пределах своих полномочий в области внешней трудовой миграции:
участвуют в реализации единой государственной политики;
здійснюють інші повноваження відповідно до цього Закону та іншими актами законодавства Республіки Білорусь.

ГЛАВА 3
ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГРАЖДАН И ИНОСТРАНЦЕВ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Стаття 11. Порядок трудоустройства за пределами Республики Беларусь граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь
Трудоустройство за пределами Республики Беларусь граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, может осуществляться:
при содействии юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь;
самостоятельно, то есть без содействия юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце втором настоящей статьи.

Стаття 12. Обеспечение защиты Республикой Беларусь прав, свобод и законных интересов граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, самостоятельно выезжающих за ее пределы для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности
Для забезпечення захисту Республікою Білорусь прав, свобод и законных интересов граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, самостоятельно выезжающих за ее пределы для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, еti громадяни та inostrantsи vprave щоб datи vиezda навколо Республiкi Білорусь uvedomity підрозділи grazhdanstvu та міграції mestu zhitelystva або mestu prebиvaniya про vиezde для predelи Республiкi Білорусь розміщення ДЛЯ Робота і osushtestvleniya Трудовий deyatelynosti, а в случае заключения трудового договора в Республике Беларусь до выезда в государство трудоустройства — представить копию трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем.

Стаття 13. Выезд граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, из Республики Беларусь для трудоустройства. Осуществление трудовой деятельности трудящимися-эмигрантами в государстве трудоустройства
Граждане и иностранцы, постійно проживають в Республіці Білорусь, здійснюють виїзд з Республіки Білорусь для працевлаштування в порядку, встановленому законодавчими актами Республіки Білорусь про в'їзд в Республіку Білорусь і виїзд з Республіки Білорусь.
Трудовая деятельность трудящихся-эмигрантов в государстве трудоустройства осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

Стаття 14. Право трудящихся-эмигрантов, являющихся гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь, на защиту и покровительство со стороны Республики Беларусь
Трудящимся-эмигрантам, являющимся гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь, гарантуються захист і заступництво Республіки Білорусь в державі працевлаштування.
Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь обязаны принимать меры по защите трудящихся-эмигрантов, указанных в части первой настоящей статьи, і надавати їм заступництво в порядку, визначеному законодавством Республіки Білорусь, в тому числі міжнародними договорами Республіки Білорусь.
У разі, если в государстве трудоустройства отсутствуют дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь, защита прав и законных интересов трудящихся-эмигрантов, указанных в части первой настоящей статьи, відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь може здійснюватися відповідними органами інших держав.

Стаття 15. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, обязаны:
заключать договоры о трудоустройстве;
заключать договоры о содействии в трудоустройстве;
обеспечивать заключение иностранными нанимателями трудовых договоров с трудящимися-эмигрантами, трудоустраиваемыми за пределами Республики Беларусь при их содействии, либо заключать трудовые договоры с такими трудящимися-эмигрантами по поручению иностранного нанимателя от своего имени;
регистрировать договоры о трудоустройстве и трудовые договоры, заключенные с трудящимися-эмигрантами, трудоустраиваемыми за пределами Республики Беларусь при их содействии, в подразделениях по гражданству и миграции в месячный срок со дня их заключения;
выдавать трудящимся-эмигрантам, трудоустраиваемым за пределами Республики Беларусь при их содействии, до отъезда в государство трудоустройства один экземпляр соответствующего трудового договора, зарегистрированного в подразделении по гражданству и миграции;
формировать и вести банк данных о гражданах и иностранцах, постійно проживають в Республіці Білорусь, обратившихся к ним с целью трудоустройства за пределами Республики Беларусь при их содействии;
согласовывать с Министерством внутренних дел Республики Беларусь информационные (рекламные) объявления о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, в порядку, определенном Советом Министров Республики Беларусь;
проверять достоверность информации об иностранных нанимателях, а также об иностранных посреднических организациях, здійснюють працевлаштування за межами Республіки Білорусь за студентськими програмами;
представляти щоквартально в установленому порядку до підрозділів з громадянства і міграції відомості про трудящих-емігрантів, працевлаштованих за межами Республіки Білорусь за їх сприяння, за формою, затвердженої Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь;
представляти до підрозділів з громадянства і міграції інформацію про трудящих-емігрантів, які виїхали з Республіки Білорусь для працевлаштування та здійснення трудової діяльності за межами Республіки Білорусь, протягом п'яти робочих днів відповідно з дня їх виїзду з Республіки Білорусь та з дня їх в'їзду до Республіки Білорусь після закінчення трудової діяльності за межами Республіки Білорусь;
исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь.

Стаття 16. Информирование трудящихся-эмигрантов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, до выезда из Республики Беларусь трудящихся-эмигрантов, трудоустраиваемых или трудоустроенных за пределами Республики Беларусь при их содействии, обязаны бесплатно их проинформировать:
о положениях законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции, о порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь;
про положення законодавства держави працевлаштування в області зовнішньої трудової міграції;
о местонахождении и номерах телефонов Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подразделений по гражданству и миграции;
о местонахождении и номерах телефонов дипломатических представительств или консульских учреждений Республики Беларусь в государстве трудоустройства (при их наличии);
о международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов трудящихся-эмигрантов.
Трудящиеся-эмигранты, самостоятельно выезжающие за пределы Республики Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, вправе бесплатно получить:
информацию, предусмотренную абзацами вторым и четвертым части первой настоящей статьи, — в подразделениях по гражданству и миграции;
информацию, предусмотренную абзацами пятым и шестым части первой настоящей статьи, — в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь.

Стаття 17. Требования к договору о трудоустройстве
В договоре о трудоустройстве указываются:
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, батькові (за наявності) индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, номер специального разрешения (ліцензії) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь, дата его выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего это специальное разрешение (лицензию);
наименование иностранной организации или фамилия, собственное имя, батькові (за наявності) іноземця, являющихся иностранными нанимателями, либо наименование иностранной посреднической организации при трудоустройстве за пределами Республики Беларусь по студенческим программам;
содержание услуг (услуги), надаваних іноземному послугітелю або іноземній посередницької організації при працевлаштуванні за межами Республіки Білорусь за студентськими програмами юридичною особою або індивідуальним підприємцем, осуществляющими деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, а также порядок оказания этих услуг (услуги);
права и обязанности юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, та іноземного наймача або іноземній посередницької організації при працевлаштуванні за межами Республіки Білорусь за студентськими програмами;
ответственность юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, та іноземного наймача або іноземній посередницької організації при працевлаштуванні за межами Республіки Білорусь за студентськими програмами;
порядок оплаты услуг (послуги) и форма расчетов;
условия расторжения договора о трудоустройстве;
срок действия договора о трудоустройстве;
местонахождение (адрес) и банковские реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, та іноземного наймача або іноземній посередницької організації при працевлаштуванні за межами Республіки Білорусь за студентськими програмами;
інші умови за згодою між юридичною особою або індивідуальним підприємцем, осуществляющими деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, та іноземним наймачем або іноземній посередницькою організацією при працевлаштуванні за межами Республіки Білорусь за студентськими програмами.
Заключение договоров о трудоустройстве с иностранцами и иностранными организациями, не являющимися непосредственными нанимателями, запрещается, за исключением трудоустройства за пределами Республики Беларусь по студенческим программам.

Стаття 18. Требования к договору о содействии в трудоустройстве
В договоре о содействии в трудоустройстве указываются:
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, батькові (за наявності) индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, номер специального разрешения (ліцензії) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь, дата его выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего это специальное разрешение (лицензию);
прізвище, собственное имя, батькові (за наявності) гражданина или иностранца, постійно проживають в Республіці Білорусь, звернулися з метою працевлаштування за межами Республіки Білорусь за сприяння юридичної особи або індивідуального підприємця, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь;
содержание услуг (услуги), оказываемых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, оспослугияющими деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, гражданину или иностранцу, постоянно проживающим в Республике Беларусь, а также порядок оказания этих услуг (услуги);
обязанности юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, включая обеспечение заключения гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, трудоустраиваемыми за пределами Республики Беларусь при их содействии, трудових договорів з іноземними наймачами або укладення трудових договорів з такими громадянами і іноземцями за дорученням іноземного наймача від свого імені, а також надання таким громадянам або іноземцям повної та об'єктивної інформації про іноземного наймача і про характер передбачуваної у нього роботи;
предварительные условия заключения трудового договора в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 цього Закону;
ответственность юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, в случае предоставления не соответствующей действительности информации гражданину или иностранцу, постоянно проживающим в Республике Беларусь, трудоустраиваемым за пределами Республики Беларусь при их содействии;
порядок оплаты услуг (послуги) и форма расчетов;
условия расторжения договора о содействии в трудоустройстве;
срок действия договора о содействии в трудоустройстве;
местонахождение (адрес) и банковские реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, и гражданина или иностранца, постійно проживають в Республіці Білорусь;
інші умови за згодою між юридичною особою або індивідуальним підприємцем, осуществляющими деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, и гражданином или иностранцем, постоянно проживающими в Республике Беларусь.

Стаття 19. Требования к трудовому договору, заключаемому между трудящимся-эмигрантом и иностранным нанимателем, а также к трудовому договору, заключаемому по поручению иностранного нанимателя
В трудовом договоре, заключаемом на территории Республики Беларусь между трудящимся-эмигрантом и иностранным нанимателем, а также в трудовом договоре, заключаемом на территории Республики Беларусь по поручению иностранного нанимателя, должны быть указаны:
прізвище, собственное имя, батькові (за наявності) трудящегося-эмигранта;
наименование иностранной организации или фамилия, собственное имя, батькові (за наявності) іноземця, являющихся иностранными нанимателями;
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, батькові (за наявності) индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, номер специального разрешения (ліцензії) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь, дата его выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего это специальное разрешение (лицензию), — в случае заключения трудового договора по поручению иностранного нанимателя;
место работы трудящегося-эмигранта;
профессия соответствующей квалификации или должность;
основные права и обязанности трудящегося-эмигранта и иностранного нанимателя;
срок трудового договора;
режим труда и отдыха;
условия оплаты труда;
порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового договора;
условия переезда в государство трудоустройства, питания, проживання, медицинского обслуживания трудящегося-эмигранта;
порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью трудящегося-эмигранта в процессе его трудовой деятельности у иностранного нанимателя.
Трудовые договоры, указанные в абзаце первом части первой настоящей статьи, заключаются в письменной форме на русском и (або) белорусском языках, а при необходимости — на ином языке (мовах) за угодою між трудящим-емігрантом і іноземним наймачем або юридичною особою або індивідуальним підприємцем, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь.

Стаття 20. Особливості працевлаштування за межами Республіки Білорусь за студентськими програмами
Трудоустройство за пределами Республики Беларусь по студенческим программам осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, пов'язаної з працевлаштуванням за межами Республіки Білорусь, на основании:
договору про працевлаштування, що містить положення про взаємні зобов'язання сторін про повернення в Республіку Білорусь після закінчення терміну дії трудового договору громадян та іноземців, постійно проживають в Республіці Білорусь, которые трудоустроены за пределами Республики Беларусь по студенческим программам, и соответствующего требованиям, установленным статьей 17 цього Закону;
договора о содействии в трудоустройстве, соответствующего требованиям, установленным статьей 18 цього Закону;
трудового договора, соответствующего требованиям, установленным статьей 19 цього Закону, со сроком действия не более трех месяцев;
заключения Министерства образования Республики Беларусь о возможности трудоустройства за пределами Республики Беларусь граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, по студенческим программам, подготовленного в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
ТРУДОУСТРОЙСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ИНОСТРАНЦЕВ, НЕ ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДЯЩИМИСЯ-ИММИГРАНТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Стаття 21. Порядок трудоустройства в Республике Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь
Трудоустройство в Республике Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, может осуществляться:
при содействии юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или иностранных организаций, оказывающих услуги по подбору персонала;
самостоятельно, тобто без сприяння юридичних осіб, индивидуальных предпринимателей или иностранных организаций, оказывающих услуги по подбору персонала.
Порядок надання юридичними особами та індивідуальними підприємцями послуг з підбору персоналу визначається Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Стаття 22. Порядок здійснення трудової діяльності трудящими-іммігрантами в Республіці Білорусь
Трудова діяльність в Республіці Білорусь здійснюється трудящими-іммігрантами у відповідності з трудовим законодавством Республіки Білорусь з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства Республіки Білорусь, в тому числі міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Стаття 23. Умови здійснення трудящими-іммігрантами трудової діяльності в Республіці Білорусь
Здійснення трудящими-іммігрантами трудової діяльності в Республіці Білорусь допускається відповідно до положень цього Закону та інших актів законодавства Республіки Білорусь, если занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь.
Трудящі-іммігранти можуть здійснювати трудову діяльність в Республіці Білорусь за умови отримання спеціального дозволу та укладання трудового договору.

Стаття 24. Квоты на привлечение в Республику Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления трудовой деятельности на ее территории
С учетом государственных интересов, ситуации на рынке труда Республики Беларусь и приоритетности права граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, на занятие свободных рабочих мест (вакансий) Совет Министров Республики Беларусь может устанавливать квоты на привлечение в Республику Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления трудовой деятельности на ее территории.

Стаття 25. Ограничения, связанные с осуществлением трудящимися-иммигрантами трудовой деятельности в Республике Беларусь
Трудящиеся-иммигранты не вправе занимать должности, занятие которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь связано с принадлежностью к гражданству Республики Беларусь.

Стаття 26. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы
Для использования труда иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, в количестве, превышающем десять человек, наниматель Республики Беларусь обязан получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.
Документи, необходимые для выдачи или продления срока действия разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, срок его выдачи и действия, а также размер платы, взимаемой за выдачу или продление срока действия такого разрешения, определяются законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Стаття 27. Основания для отказа в выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
Основаниями для отказа в выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы являются:
представление документов и (або) сведений, не соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов;
возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся нанимателями Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкрутство);
осуждение в Республике Беларусь физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося нанимателем Республики Беларусь, за вчинений злочин із призначенням покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, для занятия которой нанимателю Республики Беларусь выдается разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, если судимость не снята или не погашена;
невыполнение нанимателем Республики Беларусь требований по привлечению иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, установленных Советом Министров Республики Беларусь;
наличие отрицательного заключения о возможности привлечения в Республику Беларусь иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления трудовой деятельности на ее территории, выданного комитетом по труду, занятости и социальной защите областного (Минского городского) исполнительного комитета (далі — орган по труду, занятости и социальной защите) в порядку, определенном Советом Министров Республики Беларусь.

Стаття 28. Основания для аннулирования разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
Основаниями для аннулирования разрешения на привлечение иностранной рабочей силы являются:
обнаружение несоответствия документов и (або) сведений, послуживших основанием для выдачи нанимателю Республики Беларусь разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, требованиям законодательства Республики Беларусь;
осуждение в Республике Беларусь физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося нанимателем Республики Беларусь, за вчинений злочин із призначенням покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, для занятия которой нанимателю Республики Беларусь выдано разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;
ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя либо смерть, объявление умершим, признание безвестно отсутствующим физического лица, прекращение деятельности на территории Республики Беларусь представительства иностранной организации, являющихся нанимателями Республики Беларусь;
несоблюдение нанимателем Республики Беларусь условий трудовых договоров, заключенных с трудящимися-иммигрантами, положень цього Закону та інших актів законодавства Республіки Білорусь про зовнішню трудову міграцію;
передача нанимателем Республики Беларусь разрешения на привлечение иностранной рабочей силы другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю;
невыполнение нанимателем Республики Беларусь требований по привлечению трудящихся-иммигрантов, установленных Советом Министров Республики Беларусь;
возникновение угрозы гибели трудящихся-иммигрантов или причинение вреда их здоровью.

Стаття 29. Специальное разрешение
Специальное разрешение выдается иностранцу, не имеющему разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, по ходатайству нанимателя Республики Беларусь.
При осуществлении трудовой деятельности у нескольких нанимателей Республики Беларусь иностранцы, не имеющие разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, обязаны получить специальное разрешение для работы у каждого из них.
Документи, необходимые для выдачи или продления срока действия специального разрешения, срок его выдачи и действия, а также размер платы, взимаемой за выдачу или продление срока действия такого разрешения, определяются законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

Стаття 30. Основания для отказа в выдаче специального разрешения
Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу є:
представление документов и (або) сведений, не соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов;
возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся нанимателями Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкрутство);
осуд трудящого-іммігранта в Республіці Білорусь за скоєний злочин з призначенням покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, для заняття якої трудящому-іммігранту видається спеціальний дозвіл, если судимость не снята или не погашена;
скорочення терміну тимчасового перебування в Республіці Білорусь трудящого-іммігранта чи анулювання виданого йому дозволу на тимчасове проживання в Республіці Білорусь;
включение трудящегося-иммигранта в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен;
наличие отрицательного заключения о возможности осуществления иностранцем, не имеющим разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, трудовой деятельности по трудовому договору в Республике Беларусь, выданного органом по труду, занятости и социальной защите в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.

Стаття 31. Основания для аннулирования специального разрешения
Основаниями для аннулирования специального разрешения являются:
обнаружение несоответствия документов и (або) сведений, стали підставою для видачі трудящому-іммігранту спеціального дозволу, требованиям законодательства Республики Беларусь;
засудження в Республіці Білорусь трудящого-іммігранта за скоєний злочин з призначенням покарання у вигляді арешту, ограничения или лишения свободы либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, для занятия которой ему выдано специальное разрешение;
скорочення терміну тимчасового перебування в Республіці Білорусь трудящого-іммігранта чи анулювання виданого йому дозволу на тимчасове проживання в Республіці Білорусь;
ликвидация юридического лица, прекращение деятельности индивидуального предпринимателя либо смерть, объявление умершим, признание безвестно отсутствующим физического лица, прекращение деятельности на территории Республики Беларусь представительства иностранной организации, являющихся нанимателями Республики Беларусь;
прекращение трудового договора с трудящимся-иммигрантом;
аннулирование разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Стаття 32. Требования к трудовому договору, укладається між трудящим-іммігрантом і наймачем Республіки Білорусь
В трудовом договоре, заключаемом на территории Республики Беларусь между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, помимо сведений и условий, предусмотренных частью второй статьи 19 Трудового кодекса Республики Беларусь, также должны быть указаны:
порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового договора;
условия переезда в Республику Беларусь, питания, проживання, медицинского обслуживания трудящегося-иммигранта.
Трудовий договір між трудящим-іммігрантом і наймачем Республіки Білорусь укладається у письмовій формі російською і (або) белорусском языках, а також на рідному чи іншому зрозумілому для трудящого-іммігранта мовою.
Требования к трудовому договору, заключаемому на территории иностранного государства между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, являющимся иностранной организацией, осуществляющей деятельность на территории Республики Беларусь через представительство, открытое в соответствии с законодательством Республики Беларусь, определяются в соответствии с законодательством иностранного государства.
Срок трудового договора с трудящимся-иммигрантом не должен превышать срока действия специального разрешения.

Стаття 33. Основні гарантії трудящим-іммігрантам при здійсненні трудової діяльності в Республіці Білорусь
При осуществлении трудовой деятельности в Республике Беларусь трудящимся-иммигрантам гарантируются:
равное с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, вознаграждение за труд равной ценности;
выплаты, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь для граждан и иностранцев, постійно проживають в Республіці Білорусь, в связи с утратой ими здоровья, професійної працездатності або їх смертю внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
информирование подразделениями по гражданству и миграции трудящихся-иммигрантов о правовом положении иностранцев в Республике Беларусь;
получение в государственных органах (организациях) Республики Беларусь информации о законодательстве Республики Беларусь.

Стаття 34. Налогообложение доходов трудящихся-иммигрантов
Налогообложение доходов трудящихся-иммигрантов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, в тому числі міжнародними договорами Республіки Білорусь.

Стаття 35. Права и обязанности трудящегося-иммигранта
Трудящийся-иммигрант имеет право на:
доступное медицинское обслуживание за счет собственных средств, средств нанимателей Республики Беларусь и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь;
пенсионное обеспечение в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
беспрепятственный перевод за пределы Республики Беларусь заработанных денежных средств в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в тому числі міжнародними договорами Республіки Білорусь;
ввоз в Республику Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь инструментов и оборудования, необходимых для исполнения трудовых обязанностей, на термін дії трудового договору;
осуществление иных прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Трудящийся-иммигрант обязан:
соблюдать законодательство Республики Беларусь;
иметь специальное разрешение;
выехать за свой счет из Республики Беларусь после прекращения трудового договора, если не имеется иных оснований для его пребывания в Республике Беларусь, за винятком випадків дострокового розірвання трудового договору на вимогу трудящого-іммігранта у зв'язку з порушенням наймачем Республіки Білорусь законодавства Республіки Білорусь про працю, коллективного договора или трудового договора с трудящимся-иммигрантом, а также аннулирования специального разрешения по вине нанимателя Республики Беларусь;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Стаття 36. Права и обязанности нанимателя Республики Беларусь
Наниматель Республики Беларусь имеет право на:
визначення в трудовому договорі з трудящим-іммігрантом крім відомостей і умов, передбачених частиною першою статті 32 цього Закону, додаткових відомостей і умов у разі укладення трудового договору на території Республіки Білорусь;
использование труда трудящихся-иммигрантов при условии соблюдения требований, установленных настоящим Законом;
осуществление иных прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Наниматель Республики Беларусь обязан:
получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в случае, предусмотренном частью первой статьи 26 цього Закону;
заключить трудовой договор с трудящимся-иммигрантом;
зарегистрировать в подразделении по гражданству и миграции трудовой договор с трудящимся-иммигрантом, заключенный на территории Республики Беларусь, у місячний строк з дня його укладання;
забезпечити за свій рахунок виїзд з Республіки Білорусь трудящого-іммігранта в разі дострокового розірвання трудового договору на вимогу трудящого-іммігранта у зв'язку з порушенням наймачем Республіки Білорусь законодавства Республіки Білорусь про працю, коллективного договора или трудового договора с трудящимся-иммигрантом, а також у разі анулювання дозволу на залучення іноземної робочої сили або спеціального дозволу з вини наймача Республіки Білорусь, якщо не мається інших підстав для перебування іноземця в Республіці Білорусь;
інформувати про смерть трудящого-іммігранта підрозділ по громадянству і міграції з метою повідомлення дипломатичного представництва або консульської установи держави його громадянської належності або звичайного місця проживання через Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь;
сприяти виїзду трудящого-іммігранта з Республіки Білорусь після закінчення терміну укладеного з ним трудового договору;
відшкодувати витрати, связанные с депортацией из Республики Беларусь трудящегося-иммигранта, принятого на работу с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь, установленного настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь, а также в случае аннулирования специального разрешения;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 5
Заключні положення

Стаття 37. Внесение изменений и дополнения в некоторые кодексы Республики Беларусь
1. В статье 323 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 Липень 1999 року (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1999 м., № 80, 2/70) слово «трудящихся-мигрантов» заменить словами «трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов».
2. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 Квітень 2003 року (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2003 г., № 63, 2/946; 2005 г., № 74, 2/1112; 2006 г., № 112, 2/1244; 2010 м., № 16, 2/1651) следующие изменения и дополнение:
2.1. в статье 9.23:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Стаття 9.23. Нарушение порядка и условий трудоустройства за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, іноземних громадян та осіб без громадянства, постійно проживають в Республіці Білорусь»;
абзац первый части 1 после слова «гражданином» дополнить словами «Республіки Білорусь, іноземним громадянином або особою без громадянства, постоянно проживающими в Республике Беларусь,»;
частина 2 викласти в такій редакції:
«2. Введение граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, в оману про характер майбутньої трудової діяльності або порушення встановленого порядку направлення їх за межі Рпостійно прожівають в Республіці Білорусьой діяльності, совершенные должностным лицом юридического лица, осущепостійно проживають в Республіці Білорусь9" data-token="0YHQstGP0LfQsNC90L3Rg9GOINGBINGC0постійно проживають в Республіці Білорусь_0YPQsdC70LjQutC4INCR0LXQu9Cw0YDRg9GB0Ywg0LPRgNCw0LbQtNCw0L0g0KDQtdGB0L_Rg9Cx0LvQuNC60Lgg0JHQtdC70LDRgNGD0YHRjA,," data-source="">связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, іноземних громадян та осіб без громадянства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим такую деятельность, если в этих действиях нет состава преступления, —
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, и лишением права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо — от ста до двухсот базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, и лишением права заниматься определенной деятельностью.»;
2.2. в абзаце первом части 5 статті 12.7 слова «граждан за границей» заменить словами «за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, постійно проживають в Республіці Білорусь»;
2.3. из абзаца первого части 1 статті 23.55 слово «, предпринимательской» исключить.

Стаття 38. Визнання такими, що втратили силу закону Республіки Білорусь та окремих положень законів Республіки Білорусь
Визнати такими, що втратили чинність:
Закон Республіки Білорусь від 17 Червень 1998 року «Про зовнішню трудову міграцію» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 1998 м., № 25-26, ст. 430);
статтю 19 Закону Республіки Білорусь від 24 Липень 2002 року «Про внесення змін і доповнення до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь у зв'язку з реорганізацією системи республіканських органів державного управління» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2002 м., № 87, 2/883);
статтю 2 Закону Республіки Білорусь від 10 Січень 2006 року «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Білорусь з питань діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2006 м., № 9, 2/1192);
пункт 2 статті 55 Закону Республіки Білорусь від 23 Червень 2008 року «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2008 м., № 158, 2/1451);
статтю 4 Закону Республіки Білорусь від 21 Липень 2008 року «Про внесення змін і доповнень до деяких законів Республіки Білорусь з питань діяльності органів внутрішніх справ Республіки Білорусь» (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2008 м., № 184, 2/1514).

Стаття 39. Заходи щодо реалізації положень цього Закону
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
спільно з Національним центром законодавства та правових досліджень Республіки Білорусь підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо приведення законодавчих актів Республіки Білорусь у відповідність із цим Законом;
вжити заходів щодо приведення інших актів законодавства Республіки Білорусь у відповідність із цим Законом та інші заходи, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Стаття 40. Набуття чинності цього Закону
Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його офіційного опублікування, за винятком цієї статті та статті 39, які набирають чинності з дня офіційного опублікування цього Закону.

Президент Республіки Білорусь А. Лукашенко

Прийнятий Палатою представників 2 Грудень 2010 року
Схвалений Радою Республіки 10 Грудень 2010 рокуКоментарі закриті