Зміни та доповнення до закону «Про порядок виїзду і в'їзду в Російську Федерацію»

| Категорія: Імміграційні закони і правила Росії

ЗМІНИ і dopolneniya в ЗАКОН «O пoрядкe виeздa з Рoссійскoй Фeдeрaціі і в'eздa в Рoссійскую Фeдeрaцію» по 15 Серпень 1996 гoдa N 114-ФЗ.

1. В чaсти пeрвoй стaтьи 1 слoвa «і нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм» зaмeнить слoвaми «, нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм, іншими фeдeрaльнимі зaкoнaмі, a тaкжe принятыми нa oснoвaнии дaнныx фeдeрaльныx зaкoнoв пoстaнoвлeниями Прaвитeльствa Рoссийскoй Фeдeрaции».

2. В стaтьe 6:
в чaсти втoрoй слoвa «видaнную сooтвeтствующім діплoмaтічeскім прeдстaвітeльствoм або кoнсульскім учрeждeніeм Рoссійскoй Фeдeрaціі зa прeдeлaмі тeррітoріі Рoссійскoй Фeдeрaціі лібo oргaнoм внутрeнніx дeл або Міністeрствoм інoстрaнниx дeл Рoссійскoй Фeдeрaціі (dalee — рoссийскaя визa),» исключить;
чaсть трeтью излoжить в слeдующeй рeдaкции:

«Обличчя бeз грaждaнствa oсущeствляют в'eзд в Рoссійскую Фeдeрaцію і виeзд з Рoссійскoй Фeдeрaціі в сooтвeтствіі з прaвілaмі, устaнoвлeнными нaстoящим Фeдeрaльным зaкoнoм для инoстрaнныx грaждaн, eсли инoe нe прeдусмoтрeнo нaстoящим Фeдeрaльным зaкoнoм, другими фeдeрaльными зaкoнaми или мeждунaрoдным дoгoвoрoм Рoссийскoй Фeдeрaции.»;
чaсть п'яту ізлoжіть в слeдующeй рeдaкціі:
«В цeляx нaстoящeгo Фeдeрaльнoгo зaкoнa нe рaссмaтривaeтся кaк выeзд из Рoссийскoй Фeдeрaции и кaк въeзд в Рoссийскую Фeдeрaцию пeрeсeчeниe грaждaнинoм Рoссийскoй Фeдeрaции или инoстрaнным грaждaнинoм в тeчeниe срoкa дeйствия имeющeйся у нeгo визы Гoсудaрствeннoй грaницы Рoссийскoй Фeдeрaции при слeдoвaнии с oднoй чaсти тeрритoрии Рoссийскoй Фeдeрaции нa другую чaсть ee тeрритoрии чeрeз тeрритoрию инoстрaннoгo гoсудaрствa в рeжимe трaнзитнoгo прoeздa либo при слeдoвaнии нa российских судах через исключительную экономическую зону Российской Федерации или через открытое море без захода в иностранные порты.».

3. В статье 11:
часть первую после слов «или консульским учреждением Российской Федерации» дополнить словами «либо представительством федерального органа исполнительной власти, відає питаннями закордонних справ, знаходяться в межах прикордонної території, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації,»;
дополнить частью четвертой следующего содержания: «Положення частини першої цієї статті застосовується також у відношенні осіб без громадянства, постійно проживають в Російській Федерації, а також щодо осіб, визнаних біженцями в порядку, установленном федеральным законом.».

4. В статье 20 слова «, а в случае, если несовершеннолетний гражданин выезжает из Российской Федерации на срок свыше трех месяцев, это согласие должно быть также заверено органами опеки и попечительства в порядке, встановленому Урядом Російської Федерації» исключить.

5. Статью 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 21. У разі, якщо один з батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників заявить про свою незгоду на виїзд з Російської Федерації неповнолітнього громадянина Російської Федерації, питання про можливість його виїзду з Російської Федерації вирішується в судовому порядку.
Порядок подання заяви про незгоду на виїзд з Російської Федерації неповнолітнього громадянина Російської Федерації встановлюється Урядом Російської Федерації.».

6. В статье 24:
в частях первой и второй слова «российской визы» заменить словом «візи»;
дополнить новой частью третьей и частью четвертой следующего содержания:
«Іноземні громадяни, отримали посвідку на проживання в Російській Федерації, здійснюють в'їзд в Російську Федерацію і виїзд з Російської Федерації на підставі дійсних документів, посвідчують їх особу і визнаються Російською Федерацією в цій якості, та виду на проживання.
Особи без громадянства, отримали посвідку на проживання в Російській Федерації, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании вида на жительство.»;
часть третью считать частью пятой;
дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:
«Іноземні громадяни та особи без громадянства, визнані у порядку, встановленому федеральним законом, на території Російської Федерації біженцями, можуть виїжджати з Російської Федерації та в'їжджати до Російської Федерації на підставі проїзного документа біженця.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, щодо яких прийнято рішення про адміністративне видворення за межі Російської Федерації або про депортацію, выезжают из Российской Федерации на основании данного решения.».

7. Статью 25 викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Підставами для видачі іноземному громадянину візи є:
1) запрошення на в'їзд в Російську Федерацію, оформлене у відповідності з федеральним законом в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Запрошення на в'їзд в Російську Федерацію видається федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, за клопотанням:
а) федеральних органів державної влади;
B) дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав у Російській Федерації;
в) міжнародних організацій та їх представництв в Російській Федерації, а також представництв іноземних держав при міжнародних організаціях, перебувають в Російській Федерації;
г) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.
Запрошення на в'їзд в Російську Федерацію видається федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями внутрішніх справ, у випадках, встановлених федеральним законом.
Запрошення на в'їзд в Російську Федерацію видається територіальним органом федерального органу виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, за клопотанням:
а) органів місцевого самоврядування;
B) юридичних осіб, в повідомному порядку встали на облік у федеральному органі виконавчої влади, ведающем вопросами внутренних дел, або його територіальному органі;
в) громадян Російської Федерації і постійно проживають в Російській Федерації іноземних громадян;
2) рішення, прийняте федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, дипломатичним представництвом або консульською установою Російської Федерації або представництвом федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, знаходяться в межах прикордонної території, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, за клопотанням знаходиться за межами Російської Федерації іноземного громадянина, поданою у зв'язку з необхідністю в'їзду в Російську Федерацію для екстреного лікування або внаслідок важкої хвороби або смерті близького родича;
3) рішення федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, про видачу іноземному громадянину візи, спрямоване в дипломатичне представництво або консульська установа Російської Федерації;
4) рішення керівника дипломатичного представництва або консульської установи Російської Федерації про видачу іноземному громадянину візи, прийняте у виняткових випадках за заявою у письмовій формі іноземного громадянина;
5) рішення територіального органу федерального органу виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, про видачу іноземному громадянину дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації;
6) договір на надання послуг з туристичного обслуговування та підтвердження про прийом іноземного туриста організацією, здійснює туристичну діяльність;
7) рішення федерального органу виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, або його територіального органу про визнання іноземного громадянина або особи без громадянства біженцем за заявою, поданному иностранным гражданином или лицом без гражданства в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.».

8. Главу IV дополнить статьями 251 — 2510 следующего содержания:
«Стаття 251. Залежно від мети в'їзду іноземного громадянина в Російську Федерацію і цілі його перебування в Російській Федерації іноземному громадянину видається віза, яка може бути дипломатичної, службової, звичайної, транзитної і візою тимчасово проживає особи.
Віза — видане уповноваженим державним органом дозвіл на в'їзд в Російську Федерацію і транзитний проїзд через територію Російської Федерації по дійсному документом, посвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства та визнаному Російською Федерацією в цій якості.
Віза містить такі відомості: прізвище, ім'я (написані літерами російського і латинського алфавітів), дату народження, підлога, громадянство (підданство), номер основного документа, посвідчує особу іноземного громадянина або особи без громадянства, дату видачі візи, разрешенный срок пребывания в Российской Федераши, номер запрошення на в'їзд в Російську Федерацію або рішення державного органу, термін дії візи, мета поїздки, дані про запрошує організації (який запрошує фізичну особу), кратність візи.
Віза видається дипломатичним представництвом, консульською установою Російської Федерації, федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, його представництвом на території Російської Федерації, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, а також федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями внутрішніх справ, або його територіальним органом.
Форма візи, порядок і умови її оформлення і видачі, продовження терміну її дії, відновлення її у разі втрати та порядок анулювання візи встановлюються відповідно до цього Закону Урядом Російської Федерації.
Стаття 252. Віза може бути одноразовою, дворазовою та багаторазовою. Одноразова віза дає право іноземному громадянину перетнути державний кордон Російської Федерації один раз при в'їзді до Російської Федерації і один раз при виїзді з Російської Федерації.
Дворазова віза дає право іноземному громадянинові на дворазовий в'їзд в Російську Федерацію,
Багаторазова віза дає право іноземному громадянинові на неодноразовий (більше двох разів) в'їзд в Російську Федерацію.
Стаття 253. Термін дії візи може бути продовжений під час перебування іноземного громадянина в Російській Федерації:
1) федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями внутрішніх справ, або його територіальним органом за заявою у письмовій формі іноземного громадянина або за клопотанням в письмовій формі органу державної влади, органу місцевого самоврядування або юридичної особи;
2) федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями закордонних справ, за зверненням у письмовій формі органу з зовнішніх зносин (закордонних справах) іноземної держави, дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави в Російській Федерації або представництва міжнародної організації в Російській Федерації (вербальній ноті);
3) представництвом федерального органу виконавчої влади, відає питаннями закордонних справ, знаходяться в межах прикордонної території, у тому числі в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації, за заявою у письмовій формі іноземного громадянина, або за клопотанням в письмовій формі органу державної влади, органу місцевого самоврядування або юридичної особи, або за зверненням у письмовій формі дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави в Російській Федерації або представництва міжнародної організації в Російській Федерації (вербальній ноті);
4) органами прикордонного контролю у відповідності з федеральним законом.
Стаття 254. Дипломатична віза видається іноземному громадянину, має дипломатичний паспорт.
Дипломатична віза видається:
1) главам іноземних держав, главам урядів іноземних держав, членам іноземних офіційних делегацій, членам сімей зазначених осіб, наступним з ними, і супроводжуючим їх особам на термін до трьох місяців;
2) дипломатичним агентам дипломатичних представництв і консульських посадових осіб консульських установ, співробітникам представництв міжнародних організацій в Російській Федерації, щодо яких Російською Федерацією визнається дипломатичний статус, членам сімей зазначених осіб на термін до трьох місяців;
3) іноземним дипломатичним і консульським кур'єрам на строк відрядження.
У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, не має дипломатичного паспорта, Російською Федерацією визнається дипломатичний статус, вказаному громадянину може бути оформлена дипломатична віза.
У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, що має дипломатичний паспорт, Російською Федерацією не зізнається дипломатичний статус, вказаному громадянину оформляється звичайна віза.
Стаття 255. Службова віза видається іноземному громадянину, має службовий паспорт. Службова віза видається:
1) членам офіційних іноземних делегацій, членам сімей зазначених осіб, наступним з ними, і супроводжуючим їх особам на термін до трьох місяців;
2) працівникам адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, консульським службовцям та працівникам обслуговуючого персоналу консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, представництв міжнародних організацій в Російській Федерації та членам сімей зазначених осіб на термін до трьох місяців;
3) військовослужбовцям збройних сил іноземних держав та членам сімей зазначених осіб на термін до одного року.
У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, не має службового паспорта, Російською Федерацією визнається офіційний статус, вказаному громадянину може бути оформлена службова віза.
У разі, якщо стосовно іноземного громадянина, що має службовий паспорт, Російською Федерацією не зізнається офіційний статус, вказаному громадянину оформляється звичайна віза.
Стаття 256. Залежно від мети в'їзду іноземного громадянина в Російську Федерацію і цілі його перебування в Російській Федерації звичайні візи поділяються на приватні, ділові, туристичні, навчальні, робочі, гуманітарні та візи на в'їзд в Російську Федерацію з метою отримання притулку.
Звичайна приватна віза видається на термін до трьох місяців іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з гостьовим візитом, на підставі запрошення на в'їзд в Російську Федерацію, оформленого за клопотанням громадянина Російської Федерації, або іноземного громадянина, отримала посвідку на проживання в Російській Федерації, або юридичної особи.
Звичайна ділова віза видається на термін до одного року іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою здійснення ділових поїздок.
Звичайна туристична віза видається на термін до одного місяця іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію в якості туриста, за наявності у нього належним чином оформленого договору на надання послуг з туристичного обслуговування та підтвердження про прийом організацією, здійснює туристичну діяльність.
Звичайна туристична групова віза видається на термін до одного місяця іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію в якості туриста в складі організованої туристичної групи (не менше п'яти осіб) за наявності належним чином оформленого договору на надання послуг з туристичного обслуговування та підтвердження про прийом організацією, здійснює туристичну діяльність.
Звичайна навчальна віза видається на термін до одного року іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою навчання в освітній установі.
Звичайна робоча віза видається іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою здійснення трудової діяльності, на термін дії трудового договору, але не більше ніж на один рік.
Звичайна гуманітарна віза видається на термін до одного року іноземному громадянину, в'їжджає в Російську Федерацію з метою здійснення наукових, або культурних, або суспільно-політичних, або спортивних, або релігійних зв'язків і контактів, або паломництва, або благодійної діяльності, або доставки гуманітарної допомоги.
Звичайна віза на в'їзд в Російську Федерацію з метою отримання притулку видається іноземному громадянинові на строк до трьох місяців за наявності рішення федерального органу виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, про визнання даного іноземного громадянина біженцем на території Російської Федерації.
Стаття 257. Транзитна віза видається на термін до десяти днів іноземному громадянину в цілях транзитного проїзду через територію Російської Федерації відповідно до справжнім Федеральним законом.
Стаття 258. Віза тимчасово проживає особи видається на чотири місяці іноземному громадянину, якому дозволено в'їзд в Російську Федерацію для тимчасового проживання, в межах квоти на видачу дозволів на тимчасове проживання, порядок визначення якої встановлюється Урядом Російської Федерації, або без її обліку. У разі, якщо іноземний громадянин не зміг у встановлений термін в'їхати в Російську Федерацію, але при цьому підстави для отримання ним такої візи збереглися, даному іноземному громадянину за його заявою у письмовій формі може бути видана нова віза тимчасово проживає особи, дійсна протягом двох місяців з дня її видачі.
Якщо дозвіл на тимчасове проживання іноземного громадянина в Російській Федерації не отримано з причин, не залежних від іноземного громадянина, термін дії візи тимчасово проживає особи продовжується за його заявою.
При отриманні іноземним громадянином дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації територіальний орган федерального органу, відає питаннями внутрішніх справ, продовжує термін дії візи тимчасово проживає особи на термін дії зазначеного дозволу.
Стаття 259. Іноземний громадянин або особа без громадянства при в'їзді до Російської Федерації зобов'язані отримати і заповнити міграційну карту. Міграційна карта підлягає здачі (поверненню) у пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації при виїзді іноземного громадянина або особи без громадянства з Російської Федерації.
Форма міграційної карти, порядок її використання та порядок фінансування заходів щодо забезпечення міграційними картками встановлюються Урядом Російської Федерації.
Стаття 2510. Іноземний громадянин або особа без громадянства, в'їхали на територію Російської Федерації з порушенням встановлених правил, або не мають документів, підтверджують право на перебування (проживание) в Российской Федерации, або втратили такі документи і не звернулися з відповідною заявою до тпрожіванняв Російській Федераціїоргана виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, або ухиляються від виїзду з Російської Федерації після закінчення терміну перебування (проживания) в Россипроживанняв Російській Федераціїавила транзитного проїзду через територію Російської Федерації, є незаконно перебувають на території Російської Федерації і несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
Фізичні та юридичні особи, сприяння іноземному громадянину чи особі без громадянства у незаконному в'їзді до Російської Федерації, незаконному виїзді з Російської Федерації, незаконному транзитному проїзді через територію Російської Федерації і незаконному перебуванні (проживанні) в Російській Федерації, а також транспортні чи інші організації, здійснюють міжнародні перевезення та доставили в Російську Федерацію іноземного громадянина або особу без громадянства, які мають неправильно оформлені документи або не мають встановлених документів на право в'їзду в Російську Федерацію, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
У відношенні іноземного громадянина або особи без громадянства, незаконно перебувають на території Російської Федерації, або особи, якому не дозволено в'їзд в Російську Федерацію, а також у разі, якщо перебування (проживание) іноземного громадянина або особи без громадянства, законно перебувають в Російській Федерації, створює реальну загрозу обороноздатності чи безпеки держави, або громадському порядку, чи здоров'ю населення, з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, прав і законних інтересів інших осіб може бути прийнято рішення про небажаність перебування (проживания) даного іноземного громадянина або особи без громадянства в Російській Федерації. Порядок прийняття рішення про небажаність перебування (проживания) inostrannogo гропроживанняо особи без громадянства в Російській Федерації та perecheny federalynиh ispolnitelynoy органу влади, уповноважених приймати такі рішення, встановлюються Урядом Російської Федерації.
Іноземний громадянин або особа без громадянства, щодо яких прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані виїхати з Російської Федерації в порядку, передбаченому федеральним законом.
Іноземний громадянин або особа без громадянства, НЕ залишили територію Російської Федерації у встановлений термін, підлягають депортації.
Депортація іноземного громадянина або особи без громадянства, щодо яких прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації, здійснюється федеральним органом виконавчої влади, відають питаннями внутрішніх справ, або його територіальним органом.
Рішення про небажаність перебування (проживання) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации является основанием для последующего отказа во въезде в Российскую Федерацию.».

9. Главу V дополнить статьей 2511 следующего содержания:
«Стаття 2511. Іноземні громадяни, знаходяться в якості пасажирів на борту круїзних суден, мають дозволу на пасажирські перевезення та прибувають в Російську Федерацію через морські та річкові порти, відкриті для міжнародного пасажирського сполучення, можуть перебувати на території Російської Федерації протягом 72 годин без віз в порядку, установленном Правительством Российской Федерации.».

10. Статью 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 26. В'їзд у Російську Федерацію іноземному громадянину чи особі без громадянства може бути не дозволено у разі, якщо іноземний громадянин чи особа без громадянства:
1) у пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації порушили правила перетину Державного кордону Російської Федерації, митні правила, санітарні норми, — до усунення порушення;
2) використовували підроблені документи або повідомили завідомо неправдиві відомості про себе або про мету свого перебування в Російській Федерації;
3) мають незняту або непогашену судимість за вчинення умисного злочину на території Російської Федерації або за її межами, визнаного таким відповідно до федерального закону;
4) два і більше рази протягом трьох років залучалися до адміністративної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації за вчинення адміністративного правопорушення на території Російської Федерації;
5) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации при выезде из Российской Федерации не сдали миграционную карту;
6) в період свого попереднього перебування в Російській Федерації ухилилися від сплати податку або адміністративного штрафу або не відшкодували витрати, пов'язані з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації або з депортацією, — до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.».

11. Статью 27 викласти в такій редакції:
«Стаття 27. В'їзд у Російську Федерацію іноземному громадянину чи особі без громадянства не дозволяється в разі, якщо:
1) це необхідно з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров'я населення;
2) в період свого попереднього перебування в Російській Федерації іноземний громадянин чи особа без громадянства піддавалися адміністративному видворенню за межі Російської Федерації або депортували, — протягом п'яти років з дня адміністративного видворення за межі Російської Федерації або депортації;
3) іноземний громадянин чи особа без громадянства мають непогашену чи не зняту судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину на території Російської Федерації або за її межами, визнаного таким відповідно до федерального закону;
4) inostrannиy litso громадянина або особи без представлені dokumentи, необхідні для отримання візи відповідно до законодавства Російської Федерації, — до їх подання;
5) іноземний громадянин чи особа без громадянства не представили поліс медичного страхування, дійсний на території Російської Федерації, — до його подання, за винятком (на основі взаємності) співробітників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, співробітників міжнародних організацій, членів сімей зазначених осіб та інших категорій іноземних громадян;
6) при зверненні за візою або в пункті пропуску через державний кордон Російської Федерації іноземний громадянин чи особа без громадянства не змогли підтвердити наявність коштів для проживання на території Російської Федерації і подальшого виїзду з Російської Федерації або пред'явити гарантії надання таких засобів відповідно до порядку, встановленим Урядом Російської Федерації;
7) стосовно іноземного громадянина або особи без громадянства прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації.
Якщо в'їзд в Російську Федерацію іноземного громадянина або особи без громадянства обмежений з підстав, передбаченим підпунктами 2 і 5 частині першій цієї статті, органи прикордонного контролю і федеральний орган виконавчої влади, відає питаннями внутрішніх справ, або його територіального органу у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, проставляє відповідну відмітку в документі, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства.».

12. В статье 28:
в подпункте 4 слова «этих обязательств.» заменить словами «этих обязательств;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації за вчинення адміністративного правопорушення на території Російської Федерації, — до исполнения наказания или до освобождения от наказания.».

13. Статью 29 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Транзитна віза іноземному громадянину не потрібно у випадку транзитного проїзду цього іноземного громадянина через територію Російської Федерації в невпинному режимі на ділянках транспортних магістралей у відповідності з переліком і в порядку, которые установлены Правительством Российской Федерации.».

14. Главу VII исключить.
Стаття 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Президент
Російської Федерації
ДЮЙМІВ. Путін

 

Прийнятий Державною Думою 15 Грудень 2002 року
Схвалений Радою Федерації 27 Грудень 2002 року

Опубликовано в «Російській газеті» від 14 Січень 2003 м., No 4 (3118).Коментарі закриті


Цікаві записи: