По всем вопросам сюда: https://vk.com/johan8888

Закон «Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства»

| Категорія: Імміграційні закони і правила Росії

Фeдeрaльный зaкoн Рoссийскoй Фeдeрaции  N 109-ФЗ  «Про migracionnom inostrannyx реєстрації громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації»

Мігрaціoнний учeтом інoстрaнниx грaждaн та осіб бeз грaждaнствa в Рoссійскoй Фeдeрaціі являeтся oднoй з фoрм гoсудaрствeннoгo рeгулірoвaнія мігрaціoнниx прoцeссoв і нaпрaвлeн нa забезпечення і іспoлнeніe устaнoвлeнниx Кoнстітуціeй Рoссійскoй Фeдeрaціі гaрaнтій сoблюдeнія прaвa кaждoгo, ктo зaкoннo нaxoдітся нa тeррітoріі Рoссійскoй Фeдeрaціі, нa свoбoднoe пeрeдвіжeніe, є вибiр мeстa прeбивaнія і жітeльствa в прeдeлax Рoссійскoй Фeдeрaціі і другиx прав та свoбoд лічнoсті, a тaкжe нa рeaлізaцію нaціoнaльниx інтeрeсoв Рoссійскoй Фeдeрaціі в сфeрe мігрaціі.

Глaвa 1. Oбщіe пoлoжeнія

Стaтья 1. Прeдмeт рeгулірoвaнія нaстoящeгo Фeдeрaльнoгo зaкoнa

Нaстoящій Фeдeрaльний зaкoн рeгуліруeт oтнoшeнія, вoзнікaющіe при oсущeствлeніі учeтa пeрeмeщeній інoстрaнниx грaждaн та осіб бeз грaждaнствa, связaнныx с иx въeздoм в Рoссийскую Фeдeрaцию, tranzitnym прохід через територію Російської федерації, пeрeдвижeниeм пo тeрритoрии Рoссийскoй Фeдeрaции при выбoрe и измeнeнии мeстa прeбывaния или житeльствa в прeдeлax Рoссийскoй Фeдeрaции либo выeздoм из Рoссийскoй Фeдeрaции (dalee — пeрeмeщeния инoстрaнныx грaждaн и лиц бeз грaждaнствa).

Стaтья 2. Основні поняття, испoльзуeмыe в нaстoящeм Фeдeрaльнoм зaкoнe

1. В цeляx нaстoящeгo Фeдeрaльнoгo зaкoнa испoльзуются слeдующиe oснoвныe пoнятия:

1) мигрaциoнный учeт инoстрaнныx грaждaн и лиц бeз грaждaнствa (dalee — мигрaциoнный учeт) — дeятeльнoсть пo фіксaціі і oбoбщeнію прeдусмoтрeнниx нaстoящім Фeдeрaльним зaкoнoм свeдeния oб інoстрaнниx грaждaнax і o ліцax бeз грaждaнствa і o пeрeмeщeніяx інoстрaнниx грaждaн та осіб бeз грaждaнствa;

2) oргaны мигрaциoннoгo учeтa инoстрaнныx грaждaн и лиц бeз грaждaнствa (дaлee — oргaны мигрaциoннoгo учeтa) — фeдeрdaleeый oргaн испoлнитeльнoй влaсти, oсущeствляющий прaвoпримeнитeльныe функции, функции пo кoнтрoлю, нaдзoру и oкaзaнию гoсудaрствeнныx услуг в сфeрe мигрaции (дdaleebsp;— фeдeрaльный oргaн испoлнитeльнoй влaсти в сфeрe мигрaции), и eгo тeрритoриaльныe oргaны;

3) мeстo житeльствa инoстрaннoгo грaждaнинa или лицa бeз грaждaнствa в Рoссийскoй Фeдeрaции (dalee — мeстo житeльствa) — жилoe пoмeщeниe, пo aдрeсу кoтoрoгo инoстрaнный грaждaнин или лицo бeз грaждaнствa зaрeгистрирoвaны в пoрядкe, устaнoвлeннoм нaстoящим Фeдeрaльным зaкoнoм;

4) мeстo прeбывaния инoстрaннoгo грaждaнинa или лицa бeз грaждaнствa в Рoссийскoй Фeдeрaции (dalee — мeстo пребывания) — житлове приміщення, не є місцем проживання, а також інше приміщення, установа або організація, в яких іноземний громадянин чи особа без громадянства знаходиться і (або) за адресою яких іноземний громадянин чи особа без громадянства підлягає постановці на облік за місцем перебування в порядку, встановленому цим Законом;

5) реєстрація іноземного громадянина або особи без громадянства за місцем проживання (далі — реєстрація за місцем проживання) — фіксація в установленому порядку органами міграційного обліку відомостей про місце проживання;

6) облік іноземного громадянина або особи без громадянства за місцем перебування (далі — облік за місцем перебування) — фіксація в установленому порядку уповноваженими відповідно до цього Закону органами відомостей про знаходження іноземного громадянина або особи без громадянства в місці перебування;

7) сторона, приймаюча іноземного громадянина або особу без громадянства в Російській Федерації (далі — приймаюча сторона), — громадянин Російської Федерації, постійно проживають в Російській Федерації іноземний громадянин чи особа без громадянства, юридична особа, філія або представництво юридичної особи, федеральний орган державної влади, орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, дипломатичне представництво або консульська установа іноземної держави в Російській Федерації, міжнародна організація або її представництво в Російській Федерації або представництво іноземної держави при міжнародній організації, що знаходиться в Російській Федерації, у яких іноземний громадянин чи особа без громадянства фактично проживає (знаходиться) або в яких іноземний громадянин чи особа без громадянства працює.

2. У цьому Законі поняття «іноземний громадянин» включає в себе поняття «особа без громадянства», за винятком випадків, коли федеральним законом для осіб без громадянства встановлюються спеціальні правила, що відрізняються від правил, встановлених для іноземних громадян.

Стаття 3. Правова основа міграційного обліку в Російській Федерації

Правову основу міграційного обліку в Російській Федерації складають Конституція Російської Федерації, міжнародні договори Російської Федерації, федеральні конституційні закони, справжній Федеральний закон, інші федеральні закони та які у відповідності з вказаними нормативними правовими актами інші нормативні правові акти Російської Федерації. Інші федеральні закони застосовуються до відносин, пов'язаним із здійсненням міграційного обліку іноземних громадян, в частині, не суперечить цьому Закону.

Стаття 4. Цілі, основні принципи та зміст міграційного обліку

1. Міграційний облік здійснюється з метою:

1) створення необхідних умов для реалізації громадянами Російської Федерації та іноземними громадянами своїх прав і свобод, а також для виконання ними покладених на них обов'язків;

2) вироблення і реалізації державної політики у сфері міграції;

3) формування повної, достовірної, оперативної та актуальної інформації про переміщення іноземних громадян, необхідної для прогнозування наслідків зазначених переміщень, а також для ведення державного статистичного спостереження у сфері міграції;

4) планування розвитку територій Російської Федерації;

5) управління в кризових ситуаціях;

6) захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів громадян Російської Федерації та іноземних громадян, перебувають в Російській Федерації, а також з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації та громадської безпеки шляхом протидії незаконній міграції та іншим протиправним проявам;

7) систематизації відомостей про іноземних громадян, перебувають в Російській Федерації (у тому числі їх персональних даних), і про переміщеннях іноземних громадян;

8) вирішення інших соціально-економічних і суспільно-політичних завдань.

2. Міграційний облік має повідомний характер, за винятком випадків, передбачених федеральним конституційним законом або федеральним законом.

3. Міграційний облік грунтується на таких основних принципах:

1) свобода пересування іноземних громадян та вибору ними місця перебування і проживання в межах Російської Федерації;

2) захист державою права іноземних громадян на свободу пересування та вибір ними місця перебування і проживання в межах Російської Федерації на основі законності та дотримання норм міжнародного права;

3) поєднання інтересів особи, суспільства і держави;

4) забезпечення національної безпеки Російської Федерації і захист інших національних інтересів Російської Федерації;

5) доступність вчинення дій, необхідних для здійснення міграційного обліку;

6) уніфікація правил міграційного обліку.

4. Міграційний облік включає в себе:

1) реєстрацію за місцем проживання та облік за місцем перебування, а також фіксацію інших відомостей, встановлених цим Законом;

2) обробку, аналіз, зберігання, захист та використання інформації про кількісні і якісні соціально -економічних та інших характеристиках міграційних процесів;

3) ведення державної інформаційної системи міграційного обліку, містить відомості, передбачені цим законом.

Стаття 5. Гарантії дотримання прав людини та забезпечення інтересів держави при здійсненні міграційного обліку

1. Іноземні громадяни користуються в Російській Федерації правом вільно пересуватися, вибирати місце перебування і проживання в межах Російської Федерації і несуть обов'язки нарівні з громадянами Російської Федерації, крім випадків, встановлених федеральними конституційними законами, федеральними законами чи міжнародними договорами Російської Федерації.

2. У відповідності з федеральними конституційними законами або федеральними законами дозвільний порядок реєстрації за місцем проживання та обліку за місцем перебування діє або може бути введений:

1) у прикордонній зоні;

2) у закритих адміністративно-територіальних утвореннях;

3) у закритих військових містечках;

4) на територіях, в організаціях чи на об'єктах, для в'їзду на які у відповідності з федеральним законом іноземним громадянам потрібен спеціальний дозвіл;

5) на території, на якій відповідно до указу Президента Російської Федерації введено надзвичайний або військовий стан;

6) в зонах екологічного лиха;

7) на окремих територіях і в населених пунктах, де у зв'язку з небезпекою поширення інфекційних і масових неінфекційних захворювань і отруєння людей введені особливі умови і режими проживання населення та господарської діяльності;

8) в зоні проведення контртерористичної операції;

9) в період мобілізації та у воєнний час;

10) в інших випадках, встановлених федеральними законами.

3. Дії або бездіяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб чи інших організацій, посадових осіб або фізичних осіб, порушують право іноземних громадян на свободу пересування та вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації, можуть бути оскаржені до вищестоящого органу, вищій посадовій особі чи до суду.

Стаття 6. Права іноземних громадян при здійсненні міграційного обліку

Іноземні громадяни при здійсненні міграційного обліку мають право:

1) на ознайомлення зі своїми персональними даними, містяться у державній інформаційній системі міграційного обліку;

2) на захист своїх персональних даних, утримуються в державній інформаційній системі міграційного обліку;

3) на виправлення своїх персональних даних, утримуються в державній інформаційній системі міграційного обліку, у разі виявлення в них помилок;

4) на внесення змін і доповнень у свої персональні дані, містяться у державній інформаційній системі міграційного обліку;

5) на отримання в установленому порядку довідок персонального характеру в органах міграційного обліку;

6) на здійснення інших прав, передбачених цим Законом.

Стаття 7. Обов'язки іноземних громадян при здійсненні міграційного обліку

1. У osushtestvlenii migratsionnogo Вчитися inostrannиe громадян obyazanи predstavlyaty dostovernиe інформації та osushtestvlyaty Таблетки znachimиe судовий позов, встановлені цим Законом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до зазначених нормативними правовими актами іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

2. Постійно або тимчасово проживають в Російській Федерації іноземні громадяни підлягають реєстрації за місцем проживання та обліку за місцем перебування.

3. Тимчасово які в Російській Федерації іноземні громадяни підлягають обліку за місцем перебування.

4. Іноземні громадяни, відбувають кримінальне або адміністративне покарання, підлягають обліку за місцем перебування в установі, виконуючому відповідне покарання, в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

5. Іноземні громадяни, а також іноземні юридичні особи та інші іноземні організації, знаходяться за межами території Російської Федерації і володіють житловими або іншими приміщеннями, знаходяться на території Російської Федерації, у разі надання таких приміщень для тимчасового перебування іноземних громадян виконують обов'язки приймаючої сторони з постановки осіб, яким надаються приміщення, на облік за місцем перебування.

Стаття 8. Здійснення міграційного обліку

1. Правила і порядок здійснення міграційного обліку встановлюються Урядом Російської Федерації відповідно до справжнім Федеральним законом.

2. Підставою для постановки на міграційний облік є:

1) факт в'їзду іноземного громадянина в Російську Федерацію;

2) факт реєстрації народження на території Російської Федерації іноземного громадянина або іншої особи, не набуває на момент народження громадянства Російської Федерації;

3) факт втрати громадянства Російської Федерації особою, знаходяться в Російській Федерації.

3. Підставою для зняття з міграційного обліку є:

1) факт виїзду іноземного громадянина з Російської Федерації;

2) факт смерті іноземного громадянина в Російській Федерації;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання іноземного громадянина, знаходився в Російській Федерації, безвісно відсутнім або про оголошення її померлою;

4) факт придбання громадянства Російської Федерації іноземним громадянином, знаходяться в Російській Федерації.

4. Органи прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації протягом однієї доби повідомляють до органів міграційного обліку відомості про факти в'їзду в Російську Федерацію або виїзду з Російської Федерації іноземного громадянина.

5. Органи запису актів цивільного стану протягом однієї доби повідомляють до органів міграційного обліку відомості про реєстрацію фактів, передбачених пунктом 2 части 2 та пунктом частинии 3 цієї статті, про державну реєстрацію зміни іноземним громадянином імені, включає в себе прізвище, власне ім'я, батькові (останнє — за наявності), або зміни відомостей про дату або місце народження іноземного громадянина.

Стаття 9. Перелік відомостей, фіксуються при здійсненні міграційного обліку

1. При здійсненні міграційного обліку здійснюються збір, фіксація, зберігання, узагальнення та використання таких відомостей про іноземного громадянина:

1) вигляд і реквізити документа, посвідчує особу та визнається Російською Федерацією в цій якості (найменування, серія, номер, дата і місце видачі, термін дії, а за наявності — біометричні дані, містяться в зазначеному документі);

2) вигляд і реквізити документа, підтверджує право на перебування (проживання) в Російській Федерації;

3) прізвище, ім'я, батькові (останнє — за наявності);

4) дата і місце народження;

5) підлога;

6) громадянство (підданство);

7) мета в'їзду в Російську Федерацію;

8) професія;

9) заявлені терміни перебування (проживання) в Російській Федерації;

10) дата реєстрації за останнім місцем проживання та його адреса, дати реєстрації та зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання і їх адреси;

11) дата постановки на облік за останнім місцем перебування і його адресу, дати взяття на облік та зняття з обліку за попередніми місцями перебування і їх адреси;

12) відомості про законних представниках (про батьків, про усиновлювачів, про опекунах, про опікунів);

13) відомості про депортацію або про адміністративне видворення за межі Російської Федерації (застосовувалися чи ні, якщо застосовувалися, то коли і ким);

14) відомості про прийняття рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації (приймалося чи ні, якщо приймалося, то коли і ким);

15) відомості про притягнення в Російській Федерації до кримінальної або адміністративної відповідальності або до відповідальності за вчинення податкових правопорушень;

16) дата і місце смерті в Російській Федерації або дата набрання законної сили рішенням суду про визнання безвісно відсутнім або про оголошення померлим, найменування та місце знаходження вказаного суду;

17) підстави постановки на міграційний облік та зняття з міграційного обліку.

2. У разі зміни відомостей, фіксуються при здійсненні міграційного обліку, відповідні дані повинні повідомлятися в органи міграційного обліку в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Стаття 10. Державна інформаційна система міграційного обліку

1. Органи міграційного обліку на основі одержуваних відомостей про іноземного громадянина, зазначених у статті 9 цього Закону, формують державну інформаційну систему міграційного обліку.

2. Відомості про іноземних громадян, містяться у державній інформаційній системі міграційного обліку, є конфіденційними. Порядок і термін зберігання та порядок захисту відомостей, фіксуються при міграційний облік і які у державній інформаційній системі міграційного обліку, встановлюються Урядом Російської Федерації.

3. Взаємодія органів міграційного обліку з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування з метою ефективного використання і захисту містяться в інформаційних банках (базах) даних (в тому числі в державній інформаційній системі міграційного обліку) відомостей про іноземних громадян здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

4. Порядок забезпечення функціонування державної інформаційної системи міграційного обліку, внесення змін до містяться в ній відомості, доступу до зазначених відомостей та їх надання встановлюється Урядом Російської Федерації.

Глава 2. Органы миграционного учета и их полномочия. Полномочия в области миграционного учета иных органов

Стаття 11. Органи, уповноважені в області міграційного обліку

Міграційний облік здійснюється органами міграційного обліку відповідно до компетенції, встановленої законодавством Російської Федерації. Інші федеральні органи виконавчої влади можуть здійснювати окремі повноваження у сфері міграційного обліку відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 12. Повноваження органів міграційного обліку

1. Федеральний орган виконавчої влади у сфері міграції здійснює такі повноваження:

1) міграційний облік, контроль за дотриманням іноземними громадянами, посадовими особами, юридичними особами, іншими органами і організаціями правил міграційного обліку;

2) координація діяльності у сфері міграційного обліку інших федеральних органів виконавчої влади;

3) забезпечення функціонування державної інформаційної системи міграційного обліку, а також своєчасного внесення в неї необхідних відомостей у повному обсязі;

4) подання в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення форм державного статистичного спостереження у сфері міграції.

2. Територіальний орган федерального органу виконавчої влади у сфері міграції здійснює такі повноваження:

1) реєстрація іноземних громадян за місцем проживання та облік іноземних громадян за місцем перебування;

2) проставлення відмітки про реєстрацію іноземного громадянина за місцем проживання в облікових документах органу міграційного обліку, у вигляді на проживання або в дозволі на тимчасове проживання іноземного громадянина;

3) обіг у встановленому порядку до суду із заявою про скасування реєстрації іноземного громадянина за місцем проживання;

4) направлення до органів державної статистики відповідно до затверджених форм державного статистичного спостереження інформації про реєстрацію іноземних громадян за місцем проживання, а також інформації про постановку іноземних громадян на облік за місцем перебування;

5) напрямок у територіальні податкові органи інформації про реєстрацію іноземного громадянина за місцем проживання, а також про постановку іноземного громадянина на облік за місцем перебування;

6) внесення в державну інформаційну систему міграційного обліку відомостей про реєстрацію іноземних громадян за місцем проживання, а також про постановку іноземних громадян на облік за місцем перебування;

7) контроль за дотриманням громадянами Російської Федерації, іноземними громадянами, посадовими особами та юридичними особами правил міграційного обліку.

Стаття 13. Органи, уповноважені на здійснення обліку іноземних громадян за місцем перебування

1. Облік іноземних громадян за місцем перебування крім органів міграційного обліку здійснюють:

1) федеральний орган виконавчої влади, здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно -правового регулювання у сфері міжнародних відносин Російської Федерації, щодо іноземних громадян:

а) глав дипломатичних представництв і глав консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, співробітників дипломатичних представництв та працівників консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, а також наступних із зазначеними посадовими особами членів їх сімей та гостей зазначених посадових осіб, якщо члени сімей або гості проживають в резиденціях зазначених посадових осіб або на територіях таких представництв або установ;

B) в'їхали в Російську Федерацію з робочим візитом і мають дипломатичні або службові паспорти посадових осіб міністерств закордонних справ іноземних держав і наступних із зазначеними посадовими особами членів їх сімей;

в) в'їхали в Російську Федерацію з робочим візитом і користуються у відповідності з міжнародним договором Російської Федерації дипломатичними привілеями та імунітетами посадових осіб міжнародних організацій, посадових осіб представництв зазначених організацій в Російській Федерації, посадових осіб міжнародних організацій, які мають штаб-квартири в Російській Федерації, а також членів сімей та гостей зазначених осіб, якщо члени сімей або гості проживають в резиденціях зазначених осіб або на територіях таких представництв;

2) інші органи, перелік і повноваження яких в області міграційного обліку встановлюються Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації.

2. Інформація про облік іноземних громадян за місцем перебування повинна негайно і на безоплатній основі направлятися органами, зазначеними в частині 1 цієї статті, до органів міграційного обліку.

Глава 3. Регистрация иностранных граждан по месту жительства

Стаття 14. Обов'язковість реєстрації іноземних громадян за місцем проживання

1. Постійно або тимчасово проживає в Російській Федерації іноземний громадянин, володіє правом користування житловим приміщенням, знаходяться на території Російської Федерації, зобов'язаний у порядку і на умовах, які встановлені відповідно до цього Закону, зареєструватися за адресою зазначеного приміщення, за винятком випадку, передбаченого частиною 2 цієї статті.

2. За наявності у постійно або тимчасово проживає в Російській Федерації іноземного громадянина двох і більше житлових приміщень, находящихся на территории Российской Федерации, він зобов'язаний заявити одне з них як своє місце проживання. У цьому випадку реєстрація зазначеного іноземного громадянина за місцем проживання здійснюється з фіксацією відомостей про його інших житловзнаходяться на території Російської Федераціїйской Федерации.

Стаття 15. Підстава для реєстрації іноземних громадян за місцем проживання

1. Підставою для реєстрації іноземного громадянина за місцем проживання є наявність у даного іноземного громадянина права користування житловим приміщенням, знаходяться на території Російської Федерації. Наявність зазначеного права визначається відповідно до житловим законодавством Російської Федерації.

2. Реєстрація іноземного громадянина за місцем проживання включає в себе фіксацію адреси конкретного житлового приміщення у вигляді на проживання або в дозволі на тимчасове проживання зазначеного іноземного громадянина, а також в облікових документах органу міграційного обліку і в державній інформаційній системі міграційного обліку.

Стаття 16. Порядок реєстрації іноземних громадян за місцем проживання

Заява іноземного громадянина про реєстрацію за місцем проживання подається до органу міграційного обліку в місці знаходження житлового приміщення, яке даний іноземний громадянин вказав в якості свого місця проживання. Форма зазначеного заяви, перелік містяться в ньому відомостей та вимоги до його оформлення встановлюються Урядом Російської Федерації.

Стаття 17. Документи, необхідні для реєстрації іноземних громадян та осіб без громадянства за місцем проживання

При подачі іноземним громадянином або особою без громадянства заяви про реєстрацію за місцем проживання посадовій особі органу міграційного обліку пред'являються:

1) постійно або тимчасово проживають в Російській Федерації іноземним громадянином:

а) документ, засвідчує його особу і визнається Російською Федерацією в цій якості;

B) вид на проживання або дозвіл на тимчасове проживання;

в) документація, що підтверджують право користування житловим приміщенням;

2) постійно або тимчасово проживають в Російській Федерації особою без громадянства:

а) вид на проживання або дозвіл на тимчасове проживання;

B) документація, що підтверджують право користування житловим приміщенням.

Стаття 18. Терміни реєстрації іноземних громадян за місцем проживання

1. Орган міграційного обліку, здійснює реєстрацію іноземного громадянина за місцем проживання, при пред'явленні даними іноземним громадянином заяви про реєстрацію за місцем проживання та документів, зазначених у статті 17 цього Закону, в той же день проставляє відповідну відмітку у вигляді на проживання або в дозволі на тимчасове проживання даного іноземного громадянина та не пізніше наступного робочого дня фіксує відомості про місце проживання даного іноземного громадянина у своїх облікових документах і в державній інформаційній системі міграційного обліку.

2. Орган міграційного обліку, здійснив реєстрацію іноземного громадянина за місцем проживання, у місячний термін з дати зазначеної реєстрації в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, виконує інші необхідні дії, пов'язані з реєстрацією.

Стаття 19. Підстави для зняття іноземних громадян з реєстрації за місцем проживання

1. Зняття іноземного громадянина з реєстрації за місцем проживання здійснюється у разі:

1) реєстрації іноземного громадянина по іншому місцем проживання;

2) припинення в іноземного громадянина права користування житловим приміщенням з підстав, передбаченим законодавством Російської Федерації;

3) припинення в іноземного громадянина права на постійне або тимчасове проживання в Російській Федерації;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання реєстрації іноземного громадянина за місцем проживання недійсною;

5) смерті іноземного громадянина в Російській Федерації або набрання законної сили рішенням суду про визнання іноземного громадянина, знаходився в Російській Федерації, безвісно відсутнім або про оголошення її померлою.

2. Зняття іноземного громадянина з реєстрації за місцем проживання включає в себе внесення відповідних відомостей до вид на проживання або в дозвіл на тимчасове проживання даного іноземного громадянина, а також в облікові документи органу міграційного обліку і в державну інформаційну систему міграційного обліку.

Глава 4. Учет иностранных граждан по месту пребывания

Стаття 20. Обов'язковість обліку іноземних громадян за місцем перебування

1. Іноземний громадянин у разі знаходження в місці перебування зобов'язаний стати на облік за місцем перебування в порядку і на умовах, які встановлені відповідно до цього Федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації.

2. Обліку за місцем перебування підлягають:

1) постійно проживає в Російській Федерації іноземний громадянин — після закінчення семи робочих днів з дня прибуття в місце перебування, за винятком випадків, коли зазначений іноземний громадянин:

а) не має місця проживання;

B) знаходиться в готелі або в іншій організації, що надає готельні послуги, в санаторії, будинку відпочинку, пансіонаті, кемпінгу, на туристської базі, в дитячому оздоровчому таборі, лікарні або в іншому закладі охорони здоров'я або соціального обслуговування;

в) здійснює трудову діяльність в умовах роботи вахтовим методом;

г) перебуває у спеціальному закладі для соціальної реабілітації осіб без певного місця проживання;

д) знаходиться в установі, виконуючому кримінальну або адміністративне покарання;

2) тимчасово проживає або тимчасово перебуває в Російській Федерації іноземний громадянин — після закінчення трьох робочих днів з дня прибуття в місце перебування, за винятком випадків, коли зазначений іноземний громадянин:

а) знаходиться в готелі або в іншій організації, що надає готельні послуги, в санаторії, будинку відпочинку, пансіонаті, кемпінгу, на туристської базі, в дитячому оздоровчому таборі, лікарні або в іншому закладі охорони здоров'я або соціального обслуговування;

B) перебуває у спеціальному закладі для соціальної реабілітації осіб без певного місця проживання;

в) знаходиться в установі, виконуючому кримінальну або адміністративне покарання.

3. У випадках, передбачених підпунктами «а»-"д" пункта 1 та підпунктами &laquаа»-"впунктуа 2 частини 2 цієї статті, приймаюча сторона зобов'язана протягом однієї доби повідомити орган міграційного обліку про прибуття іноземного громадянина в місце перебування.

4. Іноземні громадяни — моряки, є членами екіпажів невійськових суден іноземних держав, в разі сходу на берег і тимчасового перебування протягом більше двадцяти чотирьох годин на території порту Російської Федерації, відкритого для заходу невійськових суден іноземних держав, або портового міста Російської Федерації ставляться на облік за місцем перебування органом міграційного обліку на підставі паспорта моряка (посвідчення особи моряка) за наявності у вказаному документі відмітки органу прикордонного контролю про в'їзд зазначених іноземних громадян в Російську Федерацію.

5. Облік за місцем перебування постійно або тимчасово проживають в Російській Федерації іноземних громадян, які тимчасово залишили місце проживання у зв'язку з виникненням в даному місці надзвичайної ситуації, проведенням на території, на якій вони проживають, контртерористичної операції або введенням на зазначеній території надзвичайного або воєнного стану і які знаходяться в місці тимчасового розміщення, здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

6. Не підлягають обліку за місцем перебування:

1) глави іноземних держав, глави урядів іноземних держав, члени парламентських та урядових делегацій іноземних держав, керівники міжнародних організацій, в'їхали в Російську Федерацію на запрошення федерального органу державної влади або органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, а також наступні із зазначеними особами члени їх сімей;

2) іноземні громадяни — моряки, є членами екіпажів військових кораблів, прибывших в Российскую Федерацию с официальным или неофициальным визитом либо с деловым заходом, або члени екіпажів військових літальних апаратів іноземних держав (за винятком випадків вимушеної чи іншої зупинки зазначених іноземних громадян на території Російської Федерації на термін більше трьох днів поза основного складу своїх екіпажів);

3) іноземні громадяни — моряки, є членами екіпажів невійськових суден іноземних держав, в разі сходу на берег і тимчасового перебування протягом не більше двадцяти чотирьох годин на території порту Російської Федерації, відкритого для заходу невійськових суден іноземних держав, або портового міста Російської Федерації або в разі виїзду зазначених іноземних громадян на екскурсії в населені пункти на термін не більше двадцяти чотирьох годин;

4) іноземні громадяни — члени екіпажів повітряних суден цивільної авіації, бригад поїздів і екіпажів або бригад інших транспортних засобів, беруть участь у міжнародному русі, при знаходженні вказаних іноземних громадян на території Російської Федерації в аеропортах або на станціях, передбачених розкладами (графіками) руху даних транспортних засобів;

5) інші іноземні громадяни, прибули в Україну на строк не більше трьох днів, за винятком випадків знаходження зазначених іноземних громадян в готелі або в іншій організації, що надає готельні послуги, в санаторії, будинку відпочинку, пансіонаті, кемпінгу, на туристської базі, в дитячому оздоровчому таборі, лікарні або в іншому закладі охорони здоров'я або соціального обслуговування.

7. Іноземні громадяни, зазначені у частині 6 цієї статті, має право в установленому порядку повідомити про своє місце перебування орган міграційного обліку за місцем перебування даних іноземних громадян.

Стаття 21. Підстава для обліку за місцем перебування

1. Якщо інше не встановлено цим Законом, підставою для обліку за місцем перебування є тимчасове фактичне перебування іноземного громадянина в місці, яка не є його місцем проживання, або відсутність у вказаного іноземного громадянина місця проживання.

2. Облік за місцем перебування включає в себе фіксацію відомостей про знаходження іноземного громадянина в місце перебування в облікових документах органу, здійснює облік за місцем його перебування, і в державній інформаційній системі міграційного обліку.

Стаття 22. Порядок постановки іноземних громадян на облік за місцем перебування

1. Постановка іноземних громадян на облік за місцем перебування здійснюється при отриманні органом міграційного обліку повідомлень про їх прибуття в місце перебування, подаються відповідно до цієї статті.

2. Для постановки іноземного громадянина на облік за місцем перебування:

1) іноземний громадянин:

а) після прибуття в місце перебування пред'являє приймаючій стороні документ, засвідчує його особу і визнається Російською Федерацією в цій якості, а також міграційну карту;

B) після направлення приймаючою стороною повідомлення про його прибуття в місце перебування отримує від неї відривну частину бланка зазначеного повідомлення, за винятком випадків, передбачених частинами 3 і 4 цієї статті;

2) приймаюча сторона з дотриманням термінів, установлених пунктами 1 і 2 частини 2 та частиною 3 статті 20 цього Закону:

а) надає повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місце перебування до органу міграційного обліку безпосередньо або надсилає його в установленому порядку поштовим відправленням, за винятком випадків, передбачених частинами 3 і 4 цієї статті;

B) передає іноземному громадянину відривну частину бланка повідомлення про прибуття даного іноземного громадянина в місце перебування.

3. За наявності документально підтверджених поважних причин, перешкоджають приймаючій стороні самостійно направити повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місце перебування до органу міграційного обліку, зазначене повідомлення має бути в установленому порядку прийнято органом міграційного обліку безпосередньо від зазначеного іноземного громадянина.

4. Постійно проживає в Російській Федерації іноземний громадянин з письмової згоди приймаючої сторони вправі самостійно повідомити про своє прибуття в місце перебування відповідний орган міграційного обліку безпосередньо або в установленому порядку поштовим відправленням.

5. Вилучення приймаючою стороною в іноземного громадянина документів, зазначених у підпункті «а» пункту 1 частини 2 цієї статті, не допускається.

6. Прийом повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місце перебування органом міграційного обліку та організацією федеральної поштового зв'язку здійснюється лише за пред'явлення особою, подає таке повідомлення, документа, посвідчує його особу та визнається Російською Федерацією в цій якості. Розмір плати за вказані послуги поштового зв'язку встановлюється Урядом Російської Федерації.

7. Підтвердженням виконання приймаючою стороною та іноземним громадянином дій, необхідних для його постановки на облік за місцем перебування, є відмітка у відривній частині бланка повідомлення, проставляемая в установленому порядку органом міграційного обліку або організацією федеральної поштового зв'язку. Порядок підтвердження виконання зазначених дій у разі втрати або пошкодження відривній частині бланка повідомлення встановлюється Урядом Російської Федерації.

8. Форма повідомлення про прибуття іноземного громадянина в місце перебування, перелік містяться в ньому, вимоги до його оформлення, порядок його напряму до органу міграційного обліку, терміни зберігання копії повідомлення в організації федеральної поштового зв'язку, а також форма вираження приймаючою стороною згоди на тимчасове знаходження у неї іноземного громадянина та перелік документів, доданих до повідомлення, встановлюються Урядом Російської Федерації.

9. Фіксація відомостей про іноземних громадян, здійснюють свою трудову діяльність в умовах роботи вахтовим методом, чи що у готелі або в іншій організації, що надає готельні послуги, в санаторії, будинку відпочинку, пансіонаті, дитячому оздоровчому таборі, на туристської базі, в кемпінгу, лікарні або в іншому закладі охорони здоров'я або соціального обслуговування, або що знаходяться в спеціальній установі для соціальної реабілітації осіб без певного місця проживання, або що знаходяться в установі, виконуючому кримінальну або адміністративне покарання, здійснюється адміністрацією відповідних організації або установи з прибуття та вибуття даних іноземних громадян. Зазначена фіксація здійснюється для подальшого повідомлення в установленому порядку відповідного органу міграційного обліку про прибуття та про вибуття даних іноземних громадян.

Стаття 23. Підстави та порядок зняття іноземних громадян з обліку за місцем перебування

1. Зняття іноземного громадянина з обліку за місцем перебування здійснюється у разі:

1) вибуття іноземного громадянина з місця перебування;

2) виїзду іноземного громадянина з Російської Федерації;

3) смерті іноземного громадянина в Російській Федерації або набрання законної сили рішенням суду про визнання іноземного громадянина, знаходився в Російській Федерації, безвісно відсутнім або про оголошення її померлою.

2. Зняття іноземного громадянина з обліку за місцем перебування здійснюється органом міграційного обліку після отримання в установленому порядку від приймаючої сторони відривній частині бланка повідомлення про прибуття даного іноземного громадянина в місце перебування із зазначенням в цій частині бланка дати вибуття даного іноземного громадянина з місця перебування. Відривна частина бланка повідомлення про прибуття даного іноземного громадянина в місце перебування повинна бути спрямована приймаючою стороною до відповідного органу міграційного обліку не пізніше ніж через два дні з дня вибуття даного іноземного громадянина з місця перебування.

3. При вибутті іноземного громадянина з готелю чи з іншої організації, що надає готельні послуги, з санаторію, будинки відпочинку, пансіонату, дитячого оздоровчого табору, з туристської бази, з кемпінгу, лікарні або з іншого закладу охорони здоров'я або соціального обслуговування адміністрація зазначених організації або установи зобов'язана не пізніше дванадцятої години дня, наступного за днем ​​вибуття даного іноземного громадянина, у встановленому порядку повідомити про це орган міграційного обліку.

Глава 5. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про міграційний облік

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації про міграційний облік.

Особи, винні в порушенні законодавства Російської Федерації про міграційний облік, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Глава 6. Прикінцеві положення

Стаття 25. Застосування цього Закону до правовідносин, виникли до дня його вступу в силу

1. Іноземні громадяни, зареєстровані за місцем перебування на день набрання чинності цього закону відповідно до Федерального закону від 25 Липень 2002 року N 115-ФЗ «Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації», вважаються складаються на міграційний облік за місцем перебування до закінчення терміну тимчасового перебування, установленного законодательством Российской Федерации, або istecheniya термін дії vizи і за умови постановки migratsionnиy відстеження змін у випадкових місцях prebиvaniya з ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ федерацій.

2. Іноземні громадяни, мають дозвіл на тимчасове проживання і зареєстровані за місцем тимчасового проживання в Російській Федерації на день набрання чинності цього Закону, вправе зарегистрироваться по месту жительства в течение срока действия разрешения на временное проживание в порядке, встановленому цим Законом.

3. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, зарегистрированные по месту жительства на день вступления в силу настоящего Федерального закона, підлягають реєстрації за місцем проживання відповідно до цього Закону при зміні місця проживання на території Російської Федерації.

Стаття 26. Набуття чинності цього Закону

Цей Закон набирає чинності з 15 Січень 2007 року.

 

Президент
Російської Федерації
ДЮЙМІВ. Путін

 

Прийнятий Державною Думою 30 Червень 2006 року
Схвалений Радою Федерації 7 Липень 2006 року
Опубліковано 20 Липень 2006 г.
Набирає чинності з 15 Січень 2007 г.Коментарі закриті